LỊCH ĐỌC KINH THÁNH

30 NGÀY ĐỌC KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P1)

Thứ Hai, 10/12/2012 10:07 GMT+7.

Share on Facebook


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH


 

30 ngày đọc Kinh Thánh dành cho những người mới bắt đầu

ĐỂ NHÌN BIẾT CHÚA JÊSUS

 

Ngày

Lẽ đạo

Phân đoạn Kinh Thánh

1

Chúa Jêsus đã được loan báo trước

Êsai 53

2

Sự ra đời của Chúa Jêsus

Mathiơ 1:18–25

3

Giăng Báptít dọn đường và làm phép báptêm cho Chúa

Mathiơ 3:1—4:11

4

Hóa nước thành rượu và người đàn bà Samari

Giăng 2:1–11;
Giăng 4:1–26

5

Chúa Jêsus đã bị quê hương Ngài chối bỏ

Luca 4:14–30

6

Chúa Jêsus kêu gọi các môn đồ

Luca 5:1–11;

Mathiơ 9:9–13

7

Bài giảng trên núi

Luca 6:17–46

8

Thầy đội, con trai bà góa và người đàn bà tội lỗi

Mathiơ 8:1–13;
Luca 7:11–17; 7:36–50

9

Gặp gỡ người Pharisi

Mathiơ 12:1–13; 22–45

10

Thí dụ nói về người gieo giống, lúa mì và cỏ lùng

Mathiơ 13:1–43

11

Chúa Jêsus quở bão yên lặng và sau đó đi trên mặt nước

Luca 8:22–25;

Mác 6:45–56

12

Chúa Jêsus chữa lành một người nam, một người nữ và một bé gái

Mác 5:1–43

13

Cho 5000 người ăn

Giăng 6:1–14

14

Phierơ công nhận Đấng Christ và sự hóa hình

Luca 9:18–27;

Luca 17:1–8

15

Chữa lành bởi đức tin

Mác 9: 14–32

16

Dạy dỗ và các thí dụ

Mathiơ 17:24—18:20

17

Dạy dỗ và các thí dụ

Mathiơ 18:21—19:15

18

Viên quan cai trẻ tuổi

Mác 10:17–31

19

Các môn đồ được sai đi

Luca 10:1–24

20

Người Samari nhơn lành

Luca 10:25–37

21

Chúa Jêsus dạy cầu nguyện

Luca 11:1–13

22

Chúa Jêsus làm cho Laxarơ sống lại

Giăng 11:1–44

23

Chúa Jêsus đến thành Jerusalem

Mathiơ 21:1–27

24

Tiệc thánh

Giăng 13:1–17;
Mathiơ 26:17–35

25

Yên ủi cho các môn đồ

Giăng 14–15

26

Chúa Jêsus bị bắt và bị chối bỏ

Mathiơ 26:36–75

27

Xét của Chúa Jêsus

Giăng 18:19—19:16

28

Sự đóng đinh trên thập tự giá  và sự chết của Chúa Jêsus

Giăng 19:17–42

29

Sự sống lại và những lần hiện ra của Chúa Jêsus

Giăng 20–21

30

Đại mạng lịnh và sự thăng thiên của Chúa Jêsus

Mathiơ 28:16–20;
Luca 24:50–53

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC