LỊCH ĐỌC KINH THÁNH

30 NGÀY ĐỌC KINH THÁNH DÀNH CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU (P2)

Thứ Hai, 10/12/2012 05:57 GMT+7.

Share on Facebook


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH


 

30 ngày đọc Kinh Thánh dành cho những người mới bắt đầu

DÀNH CHO TÂN TÍN HỮU

Ngày

Lẽ đạo

Phân đoạn Kinh Thánh

1

Sự sa ngã của nhân loại

Sáng thế ký  3:1–19

2

Dân sự của Đức Chúa Trời

Sáng thế ký  28:10–15; 32:22–28

3

Mười Điều Răn

Xuất Êdíptô ký  20:1–17

4

Những thứ của lễ có cần dưới Luật pháp

Lê vi ký  5:14–19

5

Những hình phạt dành cho tội lỗi dưới Luật pháp

Lê vi ký  20:7–27

6

Vâng phục từ tình yêu thương

Phục truyền luật lệ ký 11:13–21

7

Những vòng lẫn quẫn của sự bất tuân

Các Quan Xét 2:10–19

8

Dân sự đòi một vị vua

I Samuên 8

9

Saulơ thất bại và bị chối bỏ

I Samuên 15:17–23

10

Nhiều vua thất bại

Giêrêmi 1–17

11

Tội lỗi của dân sự

Êxêchiên 20:5–26

12

Một Vua đời đời được hứa cho

Giêrêmi 23:1–6;
Êsai 9:6–7;

Xachari 9:9–10

13

Nhà Vua được hứa ra đời

Luca 2:1–20

14

Ngôi Lời trở thành xác thịt

Giăng 1:1–18

15

Những dấu kỳ phép lạ của uy quyền

Mathiơ 9:1–8;
Luca 13:10–17

16

Chúa Jêsus làm ứng nghiệm Luật pháp

Mathiơ 5:17–20;
Rôma 8:1–4

17

Chúa Jêsus dạy về Đời Mới

Giăng 3

18

Chúa Jêsus bằng lòng bị bắt

Giăng 18:1–11

19

Sự chết và sự sống lại của Chúa Jêsus

Luca 23:44—24:12

20

Đấng Christ là của lễ cho mọi người

Hêbơrơ

21

Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được giải thích

Rôma 1:18–32

22

Sự phán xét của Đức Chúa Trời được giải thích

Rôma 2:5–11

23

Sự công bình bởi đức tin

Rôma 3:9–26

24

Sự sống nhờ Đấng Christ

Rôma 5:12–21

25

Sự sống bởi Đức Thánh Linh

Rôma 8:1–17;
Galati 5:16–26

26

Những của lễ sống

Rôma 12

27

Bước đi trong sự sáng

I Giăng 1–2

28

Sống cho Đức Chúa Trời

I Phierơ 1

29

Yêu thương nhau

I Giăng 3:11–24

30

Lời hứa về cõi đời đời

II Côrinhtô 5:1–10;
Khải huyền 21:1–4

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC