LỊCH ĐỌC KINH THÁNH

60 NGÀY TỔNG QUÁT VỀ KINH THÁNH

Thứ Hai, 10/12/2012 15:06 GMT+7.

Share on Facebook


 

CHƯƠNG TRÌNH ĐỌC KINH THÁNH


 

60 ngày đọc Kinh Thánh – chương trình trung cấp

60 NGÀY TỔNG QUÁT VỀ KINH THÁNH

Ngày

Lẽ đạo

Phân đoạn Kinh Thánh

1

Ban đầu

Sáng thế ký  1:1-2:25

2

Tội lỗi bước vào bức tranh

Sáng thế ký  3:1-24

3

Nước, Nước khắp mọi nơi

Sáng thế ký  6:1-8:22

4

Lời hứa của Đức Chúa Trời với Ápraham

Sáng thế ký  12:1-5; 18:1-15; 17:1-22; 21:1-7

5

Vĩnh biệt, Sôđôm và Gômôrơ

Sáng thế ký  18:16-19:29

6

Ysác yêu Rêbeca

Sáng thế ký  24:1-67

7

Giữa các anh em

Sáng thế ký  25:19-34; 27:1-40

8

Kẻ dối gạt về đến quê hương

Sáng thế ký  32:1 - 33:20

9

Phiêu lưu sang Ai cập của Giôsép

Sáng thế ký  37:1-36; 41:1-57

10

Gia đình đoàn tụ

Sáng thế ký  42:1-38; 45:1-28

11

Một người có tên là Môise

Xuất Êdíptô ký  2:1-3:22

12

Thoát khỏi Ai cập

Xuất Êdíptô ký  12:1-42;
13:17—14:31

13

Sống trong đồng vắng

Xuất Êdíptô ký  15:22—17:16

14

Mười Điều Răn

Xuất Êdíptô ký  20:1-21

15

Thờ lại bò con

Xuất Êdíptô ký  32:1-35

16

Môise mất mát —  và còn nhiều nữa

Dân số ký 20:1-29

17

Giôsuê nắm quyền

Giôsuê 1:1-18; 3:1-17

18

Chinh phục Đất Hứa

Giôsuê 8:1-35; 11:1-23

19

Ghiđêôn, nhà lãnh đạo chần chừ

Các Quan Xét 6:1—7:25

20

Kẻ yếu được mạnh

Các Quan Xét 13:1-25; 16:1-31

21

Kêu gọi Samuên

I Samuên 1:1-28; 3:1-21

22

Israel xin có vua

I Samuên 8:1—10:1

23

Đức Chúa Trời chối bỏ Saulơ

I Samuên 15:1-35

24

David đấu với Gôliát

I Samuên 17:1-58

25

Vua David trị vì

2 Samuel 5:1—6:23

26

Solomon, nhân vật khôn ngoan

I Các Vua 3:1-28; 4:29-34

27

Xây dựng đền thờ

I Các Vua 6:1-38; 8:1-66

28

Eli và chiến trận với thần Baanh

I Các Vua 18:16—19:18

29

Sự lưu đày của Israel

II Các Vua 17:1-41

30

Thành Jerusalem sụp đổ

II Các Vua 25:1-30

31

Tái thiết Đền thờ

Exơra 1:1-11; 6:1-22

32

Tái thiết các bức tường thành Jerusalem

Nêhêmi 2:1-20; 6:1-19

33

Êxơtê cứu dân sự mình

Êxơtê 3:1—4:17; 7:1-10

34

Gióp, người chịu khổ

Gióp 1:1—2:10; 42:1-17

35

Các Thi thiên yên ủi và xưng tội

Thi thiên 23:1-6; 51:1-19

36

Đấng Mêsi hầu đến

Êsai 52:13—53:12

37

Một đêm trong hang sư tử

Đaniên 6:1-28

38

Câu chuyện trong bụng cá

Giôna 1:1—4:11

39

Lễ Giáng Sinh đầu tiên: Chúa Jêsus ra đời

Mathiơ 1:18—2:23;
Luca 2:1-52

40

Bài Giảng Trên Núi

Mathiơ 5:1—7:29

41

Hết phép lạ nầy đến phép lạ khác

Mathiơ 8:1—9:38

42

Hết thí dụ nầy đến thí dụ khác

Mathiơ 13:1-58; 18:1-35

43

Bài cầu nguyện của Chúa

Luca 11:1-13

44

Sự sống lại của Laxarơ

Giăng 11:1-44

45

Sự thương khó của Đấng Christ

Giăng 18:1—19:42

46

Ngài sống!

Giăng 20:1—21:25

47

Chào đón Đức Thánh Linh

Công Vụ các Sứ Đồ 2:1-47

48

Người tuận đạo đầu tiên

Công Vụ các Sứ Đồ 6:8—7:60

49

Saulơ nhìn thấy sự sáng

Công Vụ các Sứ Đồ 9:1-31

50

Tin lành cho dân Ngoại

Công Vụ các Sứ Đồ 10:1-11:18

51

Đụng mặt tr6en đường, Phaolô

Công Vụ các Sứ Đồ 13:1-14:28

52

Tội lỗi và sự cứu rỗi

Rôma 3:1-31; 8:1-39

53

Con đường tuyệt vời nhất

I Côrinhtô 12:1—13:13

54

Con cái của sự sáng

Êphêsô 5:1—6:4

55

Chúa Jêsus sẽ tái lâm

I Têsalônica 4:13-5:11

56

Sảnh danh vọng đức tin

Hêbơrơ 11:1-40

57

Hãy làm theo Lời

Giacơ 1:2-27

58

Yêu thương, Yêu thương, Yêu thương

1 Giăng 3:1—4:21

59

Ngày phán xét

Khải huyền 20:1-15

60

Đời đời và đời đời

Khải huyền 21:1-22:21

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC