NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P20)

Thứ Bảy, 12/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

 Ai nắm được điều nầy?
“Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha” 

Suốt cả tuần lễ, tôi đã suy gẫm về cụm từ “Cha Toàn Năng”, và tìm cách quyết định cụm từ ấy thực sự có ý nói đến điều gì? Đây là một thắc mắc rất hấp dẫn vì Bài Tín Điều Các Sứ Đồ làm cô đọng toàn bộ bổn tánh của Đức Chúa Trời thành hai chữ "Father Almighty” (Cha Toàn Năng). Cấu trúc của bài tín điều nói cho chúng ta biết rằng nếu chúng ta hiểu rõ ý nghĩa của hai từ nầy, chúng ta sẽ biết Đức Chúa Trời là ai! Phần thách thức trở cao hơn vì cụm từ “Father Almighty” kết hợp hai chữ thường không đi chung với nhau. Chữ “Father” (Cha) đi một đường, còn chữ “Almighty” (Toàn Năng) đi một nẻo. Một trong những từ Hylạp nói tới “Cha” là Abba, một thuật ngữ rất quen thuộc có ý nói tới “Cha yêu dấu” hay “Papa”. Chúng ta sẽ sử dụng từ “Daddy” (Bố) hôm nay. Chữ “Almighty” (Toàn Năng) trong Cựu Ước dịch chữ Hybálai shaddai, như trong El Shaddai: “Đức Chúa Trời Toàn Năng”. Danh ấy nói tới Đức Chúa Trời lần đầu tiên xuất hiện trong Sáng thế ký 17 khi Đức Chúa Trời báo cho Áp-ram (khi ấy đã 99 tuổi) biết rằng một năm sau, vợ ông là Sa-rai (tên của bà về sau được đổi thành Sa-ra) sẽ sanh một con trai. Chính tư tưởng ấy dường như vô lý đến nỗi Áp-ram (tên của ông Đức Chúa Trời đã đổi thành Áp-ra-ham "Cha của nhiều dân tộc”) đã bật cười lớn tiếng. Đức Giêhôva đã bảo đảm cho lời hứa bằng danh xưng của Ngài,El Shaddai, Chúa Toàn Năng. Nếu chúng ta đi suốt cho tới sách cuối cùng của Kinh Thánh, chúng ta thấy danh xưng “Toàn Năng” xuất hiện có mấy lần. Khải Huyền 1:8 là một điển hình: “Chúa là Đức Chúa Trời, Đấng Hiện Có, Đã Có, và Còn Đến, là Đấng Toàn năng, phán rằng: Ta là An-pha và Ô-mê-ga”. 

Vì vậy bạn có hai từ ghép lại với nhau trong Bài Tín Điều Các Sứ Đồ, hai từ ấy tóm tắt Đức Chúa Trời là ai,một từ rất thân thuộc và riêng tư, còn từ kia nói tới quyền phép vô hạn của Ngài. Khi gọi Ngài là “Cha” có ý nói Ngài là một Đức Chúa Trời riêng tư, là Đấng chăm sóc tôi. Khi gọi Ngài là “Toàn Năng” có ý nói rằng Ngài có khả năng làm ra bất cứ nhu cần nào cần được làm. Chẳng có một giới hạn nào đối với Ngài.

Còn Tiếp

 

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P48)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P47)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P46)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P45)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P44)

1 2 3 4 5 ... 28 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC