NỀN TẢNG CHO ĐỨC TIN

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P8)

Thứ Sáu, 07/12/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


      9. Trước tiên là nhìn biết. Mùa hè vừa qua, khi tôi đang giảng dạy ở Word of Life tại Nữu Ước, tôi để một ít thì giờ với Wayne Lewis, là Chủ nhiệm của Thần Học Viện Word of Life. Ông nhắc lại mọi sự Word of Life đều đến từ một phương châm có ba từ: Biết, Tấn Tới, Tỏ Ra. Chúng ta phải Biết lẽ thật. Chúng ta phải Tấn Tới trong lẽ thật. Chúng ta phải Tỏ Ra lẽ thật cho tha nhân. Biết, Tấn Tới, Tỏ Ra. Thật là đơn giản, song nó bao phủ toàn bộ đời sống của Cơ Đốc nhân. Thứ tự là cốt yếu. Bạn phải biết lẽ thật trước khi bạn tấn tới trong đó. Và bạn phải tấn tới trong đó trước khi bạn tỏ lẽ thật ấy ra cho tha nhân. Biết lẽ thật, tấn tới lẽ thật từ bên trong, tỏ lẽ thật ra bên ngoài. Nhưng cái biết ấy đến trước hết. Quá nhiều Cơ Đốc nhân nhảy ngay vào chỗ “tỏ ra” kia và lấy làm lạ tại sao nó không có hiệu lực. Chúng ta phải biết những điều Đức Chúa Trời đã phán dạy, dành thì giờ để làm cho nó tấn tới trong đời sống của chúng ta, và rồi chúng ta sẽ sửa soạn tỏ nó ra cho tha nhân.

Chúng ta phải “trở lại với những điều cơ bản” vì …  

10. Chúng ta mắc nợ đối với thế gian, với bản thân mình và với Đức Chúa Trời của chúng ta. Khi John Stott hoàn tất xong sứ điệp ông có ý định phân phát tại Urbana 03, ông đã tóm tắt lại bằng cách kêu gọi khán thính giả nên trở thành “hạng người lập dị triệt để” vì cớ Tin Lành. Chúng ta cần những Cơ Đốc nhân nào chịu đứng dậy vì họ không “theo thời”. Rô-ma 12:2 cho chúng ta biết đừng làm theo thế gian. Chúng ta không nên để cho thế gian ép chúng ta vào khuôn khổ của nó. Nhưng đấy chưa phải là mọi sự mà câu ấy nói đâu. Nó cũng bảo chúng ta cách thức để trở thành “hạng người lập dị triệt để”. Chúng ta được biến đổi bởi sự đổi mới của tâm thần mình. Đấy là cách nói khác cho rằng sự tấn tới thuộc linh bắt đầu trong tâm thần khi chúng ta học hỏi lẽ thật của Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta biết, rồi cái biết ấy “đổi mới” tâm thần của chúng ta. Thế rồi chúng ta tấn tới khi chúng ta được “biến đổi” bởi Đức Thánh Linh và bởi Lời của Đức Chúa Trời. Khi ấy chúng ta đã sẵn sàng tỏ ra cho thế gian biết Chúa Giê-xu là ai. 

Còn lại một câu hỏi duy nhứt. Chúng ta sẽ thể hiện chủ đề “trở lại với những điều cơ bản” năm nay bằng cách nào? Việc quan trọng nhất bắt đầu vào Chúa nhựt tới khi tôi giảng dạy qua Bài Tín Điều Các Sứ Đồ. Nhiều người trong các bạn đã lớn lên trong các nhà thờ mà ở đó tín điều được nói tới mỗi Chúa nhựt. Nhưng bạn có từng dành thì giờ để nghiên cứu bài ấy cách cẩn thận không? Đấy là bài tín điều Cơ Đốc xưa nhứt và nó đã được chấp nhận một cách rộng khắp nhứt. Tôi sẽ rao giảng qua bài tín điều ấy vì nó cung ứng bảng tóm tắt rộng rãi mọi lãnh vực chính yếu trong lẽ đạo Cơ Đốc. Chúng ta sẽ đi từ từ, từ chặng một và thậm chí từng câu một. Bạn biết rõ cách thức bài ấy bắt đầu: “Tôi tin Đức Chúa Trời Toàn Năng là Cha”. Chúa nhựt tới tôi sẽ giảng dạy chỉ có hai từ mà thôi: “Tôi tin”

 

 

 

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P48)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P47)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P46)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P45)

BÀI TÍN ĐIỀU CÁC SỨ ĐỒ (P44)

1 2 3 4 5 ... 28 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC