PHƯƠNG PHÁP CHỨNG ĐẠO

BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH: ĐỊNH LUẬT 1

Thứ Ba, 11/12/2012 17:46 GMT+7.

Share on Facebook


BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH CỦA BILL BRIGHT

Một trong những người góp phần quan trọng cho việc truyền bá Phúc Âm và huấn luyện cá nhân chứng đạo trong nhiều năm qua là Tiến sĩ Bill Bright và chiến dịch Campus Crusade for Christ của ông. Chiến dịch này đã họat động rất nhiều nơi tại Hoa Kỳ và khắp thế giới. Mục tiêu của Bright là giúp thế hệ này thực thi mạng lịnh trọng yếu của Chúa Cứu Thế.

Bill Bright tu học tại các Chủng viện Thần học Princeton và Fuller để trang bị cho chức vụ hầu việc Chúa. Trong năm cuối ở Chủng viện Fuller. Thánh Linh đặt gánh nặng về những linh hồn hư mất trong các đại học trên vai ông. Bright vâng lời Chúa đi ra truyền bá Phúc Âm. Hiện nay ông có hàng ngàn nhân viên cộng tác để thi hành chức cụ cao quý này. Bright tin tưởng vào việc cá nhân chứng đạo ngay từ lúc mới tiếp nhận Chúa. Quyển sách nhỏ “Bốn Định Luật Thuộc Linh” là phương pháp chứng đạo ông dùng trong nhiều năm, và tính đến nay nó đã được ấn hành trên 100 triệu quyển. Sau đây là những lẽ thật Thánh Kinh giải dị được trình bày dưới hình thức Bốn Định Luật Thuộc Linh.

Vũ trụ hữu hình bị chi phối bởi những định luật vật lý; cũng vậy có những định luật thuộc linh chi phối sự tương quan giữa bạn và Thượng Đế.

ĐỊNH LUẬT 1: 

THƯỢNG ĐẾ THƯƠNG YÊU BẠN VÀ ĐÃ HOẠCH ĐỊNH MỘT CHƯƠNG TRÌNH KỲ DIỆU CHO ĐỜI SỐNG BẠN.

 

Tình Thương Yêu Của Thượng Đế:

Vì Thượng Đế yêu thương nhân loại đến nỗi hy sinh Con Một của Ngài, để tất cả những người tin nhận Con Thượng Đế đều không bị hư vong nhưng được sự sống vĩnh viễn (GiăngGa 3:16 BDY). 

Chương Trình Của Thượng Đế:

 

Ta đến để đem lại sự sống sung mãn (10:10 BDY).

BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH: ĐỊNH LUẬT 4

BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH: ĐỊNH LUẬT 3

BỐN ĐỊNH LUẬT THUỘC LINH: ĐỊNH LUẬT 2

1

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC