SỐNG VỚI THÁNH KINH

CẮT BÌ HAY KHÔNG CẮT BÌ?

Thứ Hai, 19/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Giê-rê-mi 9:23-26

 “Anh em cũng chịu cắt bì trong Ngài, không phải phép cắt bì bởi tay người ta làm ra, nhưng là phép cắt bì của Đấng Christ, là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta”. (Cô-lô-se 2:11)

Câu hỏi suy ngẫm: Phép cắt bì có ý nghĩa gì? “Lòng chưa cắt bì” được hiểu như thế nào? Tại sao Chúa phán sẽ phạt dân Chúa dù họ đã chịu cắt bì? Bài học này áp dụng cho chúng ta như thế nào?

Nghi thức cắt bì có ý nghĩa rất đặc biệt đối với tuyển dân Y-sơ-ra-ên. Bởi vì đó là lệnh truyền của Đức Chúa Trời và là dấu chỉ giao ước giữa Ngài với ông Áp-ra-ham cùng dòng dõi người (Sáng-thế Ký 17:10-14). Phép cắt bì là cắt bỏ phần da của cơ quan sinh dục nam, mang ý nghĩa cắt bỏ đi sự ô uế là bản chất cố hữu trong con người từ thuở sinh ra và bởi cha mẹ truyền lại. Phép cắt bì làm hình bóng cho sự biệt mình khỏi những điều ô uế của bản tánh xác thịt để có thể giao thông với Đức Chúa Trời.

Lời Chúa phán trong câu 25-26 rằng: “Đức Giê-hô-va phán: Này, ngày đến, bấy giờ ta sẽ phạt mọi kẻ chịu cắt bì mà lòng chưa cắt bì: tức là Ê-díp-tô, Giu-đa, Ê-đôm, con cháu Am-môn, Mô-áp, và hết thảy những dân cạo tóc màng tang và ở nơi đồng vắng. Vì mọi dân tộc đều không cắt bì, còn cả nhà Y-sơ-ra-ên chẳng cắt bì trong lòng.” Trong thời của Tiên tri Giê-rê-mi, dân Chúa vẫn còn tuân giữ nghi thức cắt bì này. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời quyết định sẽ trừng phạt họ vì họ chỉ giữ nghi thức cắt bì bên ngoài mà hoàn toàn quên ý nghĩa thuộc linh của nghi lễ. Lòng họ không còn hướng về Đức Chúa Trời, họ không còn giữ gìn và trân trọng mối giao thông với Ngài. Bên trong lòng mỗi người đều chất chứa những điều giả dối với nhau, với chính mình, và với cả Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời gọi tình trạng của dân Chúa là “lòng chưa cắt bì” (câu 25). Ngài không vui lòng khi nhìn thấy dân Chúa sống trong tình trạng giả hình như thế. Điều Đức Chúa Trời mong muốn là dân Chúa phải sống đời sống nhận biết Chúa qua việc theo gương Chúa thực hành nếp sống công bình với Chúa và với nhau.

Ngày nay, chúng ta không phải giữ nghi lễ cắt bì như tuyển dân khi xưa. Song kể từ khi chúng ta bằng lòng xưng nhận Đấng Christ là Chúa của đời sống, thì chính Ngài sẽ “cắt bì” chúng ta, hiểu theo nghĩa bóng là lột bỏ tánh xác thịt của chúng ta để chúng ta được tự do đến gần Đức Chúa Trời và giao thông với Ngài (Cô-lô-se 2:11). Đức Chúa Trời cũng không muốn nhìn thấy chúng ta chỉ tôn thờ Ngài bằng môi miệng, hình thức, lễ nghi bên ngoài, nhưng là tất cả con người chúng ta “…hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa…” (Lu-ca 10:27), và thờ phượng Ngài bằng tâm thần và lẽ thật (Giăng 4:23).

Bạn có thuộc những đối tượng được kể đến sẽ phải nhận hình phạt vì “cắt bì mà lòng chưa cắt bì” hay không?

Kính lạy Đức Chúa Trời! Xin cho con kính mến Ngài bằng cả tấm lòng, linh hồn, sức lực và trí lực của con, để Ngài vui lòng khi nhìn thấy đời sống con bày tỏ sự nhìn biết Ngài là Đức Giê-hô-va.

 Văn Phẩm Nguồn Sống

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC