ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

CHỈ CÓ MỘT ĐỨC CHÚA TRỜI VÀ THẬT

Thứ Sáu, 07/12/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 10:10

Nhưng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật, Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, là Vua đời đời. Nhân cơn giận Ngài, đất đều rúng động, các nước không thể chịu được cơn giận Ngài.

Giê-rê-mi rao một sứ điệp cho thấy sự khác biệt đáng tin cậy giữa Đức Chúa Trời và hình tượng. Giê-rê-mi mô tả hình tượng là vô ích. Hình tượng phải được khiêng vì họ không thể tự di chuyển (10:5). Trái hẳn với hình tượng, Đức Chúa Trời là thật, là Đấng đang sống Và còn đến đời đời.

Hình tượng là giả dối nhưng Đức Chúa Trời là thật. Bất cứ sự thật nào mà những người thờ lạy hình tượng nhận được qua thần tượng của họ đều hoàn toàn ảo tưởng. Đức Chúa Trời và mọi thứ về Ngài đều là thật. Lời Ngài là chân thật (Thi Thiên 119:160). Đức Chúa Trời chẳng có thể nói dối (Hê-bơ-rơ 6:18).

May thay, chúng ta có thể quay khỏi hình tượng và trở về cùng Ngài, là Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, như các CƠ Đốc Nhân thành Tê-sa-lô-ni-ca đã làm (1Tê. 1:9). Những tân tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca học biết rằng thần tướng của họ là thần tượng chết, nhưng Đức Chúa Trời là Đấng sống. Thần tượng của họ là giả dối nhưng Đức Chúa Trời là chân thật. Ngài chân thật không chỉ riêng đối với họ nhưng với tất cả mọi người.

Giê-rê-mi biết tại sao thần tượng lại thu hút nhiều người như vậy. Nhiều thần tượng được làm bằng bạc và vàng. Họ được khoác bộ áo tía, màu của hoàng gia.

Thợ chuyên nghiệp đã làm cho những hình tượng này trở thành những tuyệt tác nghệ thuật (10:9).

Hình tượng đẹp nhưng chết. Ngược lại, Đức Chúa Trời Ngài là Đấng sống.

Môi-se biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng sống vì ông nghe được tiếng Ngài (Phục. 5:26). Giê-rê-mi trước đó cũng mô tả Ngài là nguồn nước sự sống (2:13). Lời Ngài là lời sống (Hê-bơ-rơ 4:12).

Hình tượng cho thoáng qua, nhưng Đức Chúa Trời còn lại đời đời. Đức Chúa Trời là Chúa đời đời và Ngài là Vua vĩnh hằng. Môi-se đã hát rằng Đức Giê-hô-va sẽ cai trí đời đời (Xuất 15:18). Một tác giả Thi Thiên đã viết rằng Đức Giê-hô-va là Vua đời đời (Thi 10:16). Đa-vít cũng viết rằng Đức Giê-hô-va ngồi trên ngai Vua đời đời (Thi. 29:10). Tất cả các vị vua khác đều đến và đi. Nhưng duy chỉ một mình Đức Giê-hô-va còn lại đời đời.

Ngoài việc mô tả Đức Chúa Trời là Đấng chân thật, hằng sống và đời đời, Giê-rê-mi còn kể ra đặc tính thứ tư của Ngài. Trái với các hình tượng không làm được gì (10:5), Đức Chúa Trời bày tỏ cơn giận của Ngài. Các nước không thể chịu đựng nổi cơn thanh nộ của Ngài. Cơn thạnh nộ của Ngài hướng về tội lỗi, và trên những ai chối bỏ Ngài là Đức Chúa Trời thật, hằng sống và đời đời. Những ai không lắng nghe tiếng Ngài không vâng theo lời Ngài sẽ không tránh khỏi cơn thạnh nộ ấy.

Tại sao Đức Chúa Trời bày tỏ cơn thạnh nộ của Ngài trên các nước?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC