ĐỜI SỐNG LINH HOẠT

CHỐNG PHÚC ÂM

Thứ Tư, 29/03/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Phi-líp 3:1-9

Suy Gẫm

Sứ đồ dùng một từ nặng nề. "Chó" và "kẻ làm công gian ác" Những người này có thể là người Giu-đa người Cơ Đốc Do Thái tin rằng điều quan trọng đối với dân ngoại là làm theo luật Do Thái cựu ước, đặc biệt là phép cắt bì. Họ tin rằng một người cần được cắt bì để được cứu. Nhiều người Giu-đa bị thúc đẩy bởi sự kiêu ngạo thuộc linh và khả năng giữ luật pháp. Những người này thật sỉ nhục khi biết rằng mọi nỗ lực của họ không có giá trị gì với sự cứu rỗi.

Phao-lô rất khắt khe với những giáo sư giả vì những gì họ dạy tuyệt đối đối lập với sứ điệp Phúc âm là: sự cứu rỗi là sự ban cho nhưng không của ân điển được ban qua sự chết và sự sống lại của Đấng Christ mà chúng ta nhận lấy bằng đức tin. Phao-lô nói rằng sự cắt bì không còn cần thiết để được cứu rỗi, nhưng "chúng ta là kẻ chịu phép cắt bì thật" (c 3). Điều đó có nghĩa gì? Phao-lô nói rõ trong cuối sách Ga-la-ti: "Vì điều yếu cần chẳng phải sự chịu cắt bì, hay là sự chẳng chịu cắt bì, bèn là trở nên người mới" (6:15). Nói cách khác trật tự cũ đã không còn. Đức Chúa Trời không chỉ nhìn ở vẻ bề ngoài. Sự cắt bì thật là ở trong lòng. Đó là một tấm lòng mới, một thái độ mới với Đức Chúa Trời. Sự cắt bì thật là ở trong Đấng Christ.

Tôn giáo là cách sống bên ngoài không làm thay đổi lòng.Nó đặt niềm tin của chúng ta vào nghi thức hơn là con người. Cơ đốc giáo là một thức tế bày tỏ ra bên ngoài từ một đời sống sâu sắc với Đức Chúa Trời. Dù đối với Cơ Đốc nhân, có sự công bình hợp pháp cũng là một nguy cơ, sự công bình đó có được vì dùng luật pháp là một nỗ lực để có được sự chấp nhận và phước hạnh của Đức Chúa Trời. Nhiều người sẽ cố gắng sống đạo đức, hầu việc Chúa trung tín, không phải là đáp lại tình yêu của Đức Chúa Trời nhưng xem đó như là một phương tiện để có được lợi cho họ. Như thể một người nói rằng, "lạy Chúa, hãy xem con tốt như thế nào, hãy nhìn mọi điều con làm vì danh Ngài... bây giờ Ngài nợ con một số điều. Con đáng có một cuộc sống tốt hơn, con đáng... (một người phối ngẫu tốt, có nhiều tiền, nghề nghiệp tốt, v.v...). Bạn có đang dùng Đức Chúa Trời như là một phương tiện để có những điều tốt lành cho đời sống bạn không?

Áp Dụng

Nhờ đâu bạn trở thành một Cơ Đốc nhân như ngày hôm nay? Bạn tiếp nhận sứ điệp cứu rỗi của Chúa Giê-xu như thế nào mà có thể hàng xóm hoặc đồng nghiệp của bạn không? Có phải là vì bạn lớn lên trong một gia đình Cơ Đốc, tham gia những kỳ bồi linh khi bạn còn thanh niên, hay vì bạn cố gắng sống đời sống đạo đức? Hãy tự hỏi.

Những nỗ lực của bạn không giúp bạn có được sự cứu rỗi. Hãy biết rằng ngày hôm nay bạn trở thành một Cơ Đốc nhân vì Đức Chúa Trời đã chọn bạn bởi tình yêu Ngài dành cho bạn. Sự cứu rỗi được ban cho chúng ta vô điều kiện. Hãy vui mừng trong điều đó. Hãy vui mừng vì bạn là của Ngài, và không ai có thể cướp đi điều đó.

Lời Cầu Nguyện

Lạy Cha, cảm tạ Chúa vì ân điển Ngài bày tỏ cho con. Sự cứu rỗi Ngài là món quá mà chúng con không xứng đáng và bất ngờ. Xin giúp chúng con đừng xem điều đó là tất nhiên, nhưng sống mỗi ngày trong sự biết ơn và thờ phượng Ngài. Con được cứu không phải vì những nỗ lực của chính con. Mọi điều con làm để phục vụ và cố gắng sống đạo đức và thờ phượng chỉ là đáp ứng lại ân điển lạ lùng của Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

Tôi sẽ làm điều này để vinh hiển danh Chúa:

----------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC