LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

CHÚA THÀNH TÍN

Thứ Sáu, 08/12/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó” 1Tê-sa-lô-ni-ca 5:44

Thiên đàng là nơi chúng ta chẳng bao giờ phạm tội, nơi chúng ta sẽ ngưng hẳn việc phải canh chừng để chống lại kẻ thù không hề biết mỏi mệt của chúng ta, bởi vì sẽ không còn kẻ cám dỗ nào giăng bẫy dưới chân ta nữa. Tại đó, kẻ ác sẽ thôi khuấy rối và người mỏi mệt được yên nghỉ. Thiên đàng là cơ nghiệp không ô uế; đó là xứ của sự thánh khiết hoàn toàn, do đó cũng có an ninh trọn vẹn. Nhưng phải chăng ngay trên thế gian này, các thánh đồ thỉnh thoảng cũng nếm được những niềm vui của sự an ninh phước hạnh ấy? Giáo lý Kinh Thánh dạy rằng mọi người hiệp một với Chiên Con đều an toàn, tất cả người công nghĩa sẽ cứ tiến tới trên con đường mình, những ai phó thác linh hồn cho Đấng Christ gìn giữ sẽ nhận thấy rằng Ngài là Đấng bảo vệ thành tín, không thay đổi của mình. Được một giáo lý như vậy nâng đỡ, chúng ta có thể an vui ngay trên đất này, không phải là loại an ninh cao cả và quang vinh có thể khiến chúng ta khỏi trượt ngã, nhưng là sự an ninh thánh khiết xuất phát từ lời hứa chắc chắn của Chúa Giê-xu, bảo rằng hễ ai tin Ngài thì chẳng hề bị chết mất, nhưng Ngài ở đâu thì người ấy cũng ở đó với Ngài.

Thưa bạn tín hữu, hãy thường suy nghĩ về niềm vui ấy bằng giáo lý về nhẫn nhục của các thánh đồ và làm rạng danh Đức Chúa Trời của chúng ta bằng cách tin cậy một cách thánh khiết vào Ngài.

Nguyện Đức Chúa Trời chúng ta đặt vào lòng bạn phần ý thức rằng bạn được an toàn trong Chúa Giê-xu Christ. Nguyện Ngài thuyết phục bạn để bạn tin chắc rằng tên bạn đã được khắc vào lòng bàn tay Ngài và nói nhỏ vào tai bạn lời hứa: “Đừng sợ, vì ta ở với ngươi”. Hãy nhìn xem Ngài, là sự đảm bảo lớn lao của giao ước, vừa thành tín vừa chân thật, bạn sẽ được trình diện – kẻ yếu đuối nhất trong gia đình – cùng với toàn thể tuyển dân, trước ngôi Đức Chúa Trời. Đó là sự chiêm ngưỡng phước hạnh, khiến bạn được uống chất rượu ngát hương và ngọt ngào và nếm biết các của ngon của thiên đàng.

Nếu bạn có thể tin cậy một cách sắt đinh "Đấng đã gọi anh em là thành tín, chính Ngài sẽ làm việc đó", bạn sẽ hưởng trước những niềm vui đang làm toại nguyện các thánh đồ trọn vẹn trên trời.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC