ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

ĐẤNG TỂ TRỊ

Thứ Ba, 12/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 27:5

Chính Ta là Đấng đã làm nên đất, loài người và loài thú trên mặt đất bởi quyền năng lớn và cánh tay dang ra của Ta, Ta ban đất ấy cho ai tùy ý Ta lấy làm phải.

Khi Chúa tạo nên hành tinh này cùng với những dân cư của nó. Chúa đã tạo dựng bằng tất cả uy quyền của Ngài. Ngài mô tả quyền năng lớn lao của Ngài như cánh tay dang rộng ra. Giê-rê-mi đã nhìn thấy quyền năng của Chúa trong hình dạng của cánh tay dang rộng ra (1:9).

Những bài giảng của Giê-rê-mi thường nhấn mạnh đến quyền năng vĩ đại của Chúa. Trong quá khứ, Chúa đã bày tỏ quyền năng Ngài trong công trình sáng tạo. Giê-rê-mi ghi rõ ba phần nổi bật trong công trình sáng tạo của Chúa. Đó là đất, loài người và loài thú.

Khi Chúa tạo dựng đất, Ngài đã tạo nên một công cụ mà qua đó con người có thể thấy quyền năng đời đời và bản chất thiên thượng của Ngài (Rô-ma 1:20). Khi dựng nên con người, Ngài đã thiết kế người nam và người nữ theo ảnh tượng. Ngài (Sáng 1:27). Khi tạo dựng loài thú và toàn bộ khung cảnh, Ngài dự định để tất cả thiên nhiên sẽ ngợi khen Ngài (Thi Thiên 148: 7-10).

Trong quá khứ, Chúa đã bày tỏ quyền năng của Ngài trong công trình sáng tạo. Còn ngày nay, một trong những cách Chúa bày tỏ quyền năng Ngài là uy quyền Ngài qua các bậc cầm quyền (Rô-ma 13:1-7). Ban đầu khi Chúa tạo dựng con người, Ngài bảo họ hãy cầm quyền trên mọi tạo vật (Sáng 1:28). Ngay bây giờ, loài người đang cai trị, một cách có ý thức hoặc vô ý thức, họ đang thực hiện mạng lệnh thiên thượng này và cai quản những phần của hành tinh.

Các dân tộc đang nỗ lực kiểm soát đất đai, ra sức lãnh đạo con người và sử dụng những thú vật. Nhưng Chúa ban quyền cai quản này cho những ai mà Ngài chọn lựa. Loài người không thể hiểu tâm trí của Đức Chúa Trời và những sự bổ nhiệm của Ngài dành cho các nhà lãnh đạo chính trị.

Trong thời của Giê-rê-mi, Chúa đang chuẩn bị trao quyền của Ngài cho Nê-bu-cát-nết-xa, vua Babylôn. Nê-bu-cát-nết-xa đã cai trị hầu hết thế giới thời bấy giờ. Thậm chí Chúa còn làm cho những thú hoang thuận phục ông. Nê-bu-cát-nết-xa là đầy tớ của Đức Chúa Trời (27:6).

Mặc dầu là một vua ngoại bang, Nê-bu-cát-nết-xa vẫn là đầy tớ của Chúa theo ý nghĩa Chúa dùng ông làm trọn ý muốn Ngài. Cũng vậy, những bậc cầm quyền đang lãnh đạo bạn hôm nay là đầy tớ của Đức Chúa Trời (Rô-ma 13:4) Hãy tôn trọng những đầy tớ của Ngài đang khi bạn sống với Ngài và vì Ngài.

Hãy kể ra một số cách bạn có thể bày tỏ lòng tôn trọng những nhân vật trong chính phủ vì họ là đầy tớ của Chúa? 

David Coldwel

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC