ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

DANH TIẾNG KHÔNG CÒN

Thứ Sáu, 15/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 28:12-13

Không lâu sau khi tiên tri Ba-na-nia đã cất cái ách khỏi cổ Giê-rê-mi, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giê-rê-mi như vậy: Người hãy đi nói cùng Ha-na-nia rằng Đức Giê-hô-va phán như vầy, ngươi đã bẻ ách bằng gỗ, song làm ách bằng sắt mà thế lại.

Mặc dầu Ha-na-nia là cái tên bình thường, nhưng dường như tất cả dân chúng tại Giê-ru-sa-lem đều biết ông. Họ biết ông là tiên tri người Ghi-bê-ôn (28:1). Nhiều người tin ông thay vì tin Giê-rê-mi.

Không lâu sau khi Ha-na-nia bẻ ách của Giê-rê-mi, Giê-rê-mi đến gặp Ha-na-nia. Giê-rê-mi nói những lời Chúa mới bày tỏ cho ông. Bây giờ, sứ điệp ông dành cho Ha-na-nia là cái ách bằng sắt của người Ba-by-lôn chứ chẳng phải bằng gỗ. Lại có rất nhiều ách chứ chẳng phải một cái. Tất cả các dân tộc sẽ mang những ách bằng sắt và sẽ phục vụ vua Nê-bu-cát-nết-xa. Ngay cả những thú hoang dã cũng ở dưới sự kiểm soát của ông (28:12-14).

Chúa đã dùng vua Nê-bu-cát-nết-xa để đoán xét các dân tộc. Vì thế dân sự phải chấp nhận điều chắc chắn sẽ xảy ra và học cách sống trong một thời kỳ khó khăn đã được đặt trước mặt họ. Giê-rê-mi đang cố gắng giúp họ chuẩn bị.

Ha-na-nia đã có một sứ điệp sai trật, một thái độ không đúng đắn và một cảm nhận sai về thời điểm. Đúng là dân sự đã trở' về từ Ba-by-lôn, tuy nhiên họ trở về sau bảy mươi năm chứ không phải hai năm. Và điều còn tệ hại hơn cảm nhận sai trật về thời điểm: Ha-na-nia là một thầy giảng chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Ông thuyết phục dân sự tin vào những lời dối trá. Trước khi năm ấy kết thúc, Chúa đã cất mạng ông (28:15-16).

Ha-na-nia đã không sống lâu đủ để nhìn xem lời tiên tri của mình thành sự thật chăng. Nếu được sống thêm hai năm nữa, ông sẽ biết mình đã sai trật. Nếu còn sống thì ông sẽ làm gì? Vì tiếng tăm của mình, biết đâu Ha-na-nia lại ra sức thuyết phục người ta tin vào một lời dối trá khác.

Ngày Ha-na-nia chết cũng là ngày tiếng tăm của ông kết thúc. Ông rất nổi tiếng vì "sứ điệp tích cực" chỉ lưu đày trong một thời gian ngắn. Ông đã hoàn toàn sai.

Ha-na-nia đã chết vào tháng bảy năm ấy (28:17). Lời tiên tri của Giê-rê-mi về cái chết của Ha-na-nia đã ứng nghiệm. Bây giờ đã có thêm một bằng chứng rằng Giê-rê-mi là tiên tri thật của Đức Chúa Trời.

Thời điểm về cái chết của Ha-na-nia dã làm cho bạn thêm xác quyết rằng từng lời của Giê-rê-mi là từ Chúa và có liên quan đến đời sống Bạn ra sao?

David Coldwel

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC