MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐẦY DẪY ĐỨC THÁNH LINH LÀ THẾ NÀO?

Thứ Sáu, 10/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Anh em há chẳng biết mình là đền thờ của Đức Chúa Trời, và Thánh Linh Đức Chúa Trời ở trong anh em sao?”  (I Cô-rinh-tô 3:16)

Khi bạn tin nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Đức Thánh Linh đến sống trong bạn đời đời. Tuy nhiên Đức Chúa Trời cũng muốn bạn đầy dẫy Thánh Linh của Ngài – tức là có Đức Thánh Linh kiểm soát đời sống bạn.  Kinh Thánh chép: “...Phải đầy dẫy Đức Thánh Linh” (Ê-phê-sô 5:18). Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trong bạn thì Ngài kiểm soát suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn.  Đức Thánh Linh sẽ sống trong bạn đời đời, nhưng bạn cần xin Đức Chúa Trời ban cho bạn đầy dẫy Thánh Linh của Ngài. Chỉ lúc ấy bạn mới có thể sống vui lòng Ngài.

Làm thế nào bạn biết rằng mình được đầy dẫy Đức Thánh Linh? Khi Đức Thánh Linh đầy dẫy trên bạn thì Ngài ban cho bạn quyền năng để đắc thắng tội lỗi. Ngài kiểm soát suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn để bạn luôn sống đẹp lòng Đức Chúa Trời. Suy nghĩ, lời nói và hành động của bạn có tỏ ra rằng mình đầy dẫy Đức Thánh Linh chưa? Nếu chưa thì bạn cần xin Đức Chúa Trời cai trị đời sống của bạn.

Đức Chúa Trời muốn bạn đầy dẫy Đức Thánh Linh mỗi ngày. Bạn có biết rằng bạn có thể cầu xin Đức Chúa Trời đầy dẫy Thánh Linh của Ngài trong bạn, giúp bạn làm những việc mà Ngài giao cho không? Thánh Linh của Đức Chúa Trời luôn luôn ở trong bạn, muốn điều khiển bạn mỗi ngày để bạn có thể phục vụ Ngài tốt hơn.

Làm thế nào bạn biết mình đã đầy dẫy Đức Thánh Linh?

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Bạn có thể cầu nguyện như sau:

Lạy Chúa, xin hãy đầy dẫy Đức Thánh Linh trên con ngày hôm nay. Con muốn Thánh Linh của Ngài kiểm soát mọi lãnh vực của đời sống con. Con cám ơn Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC