MỖI NGÀY VỚI CHÚA

ĐCT THÁNH KHIẾT CÓ NGHĨA GÌ?

Thứ Hai, 10/09/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


    Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình”. (I Phi-e-rơ 1:15).

Ông Ê-sai là một trong các tiên tri lớn của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời bảo ông báo cho dân Y-sơ-ra-ên biết rằng sau này sẽ có một Chúa Cứu Thế đến trần gian.

 

Một ngày nọ Đức Chúa Trời phán với ông Ê-sai trong khải tượng. Khải tượng cũng giống như một giấc chiêm bao vậy. Ông Ê-sai nói rằng ông thấy Đức Chúa Trời ngồi trên ngai rất uy nghi. Quanh ngai có các thiên sứ. Các thiên sứ đối đáp với nhau rằng: “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài”. (Ê-sai 6:3) Khi ông Ê-sai nhìn thấy khải tượng ông rất sợ hãi. Ông thấy rằng mình thật xấu xa tội lỗi khi so với Đức Chúa Trời. Khải tượng giúp ông nhận biết Đức Chúa Trời là Đấng thánh khiết.

 

Như vậy, Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là thế nào? Ngài hoàn toàn thanh sạch. Ngài không bao giờ phạm tội – Ngài thật toàn vẹn. Đức Chúa Trời luôn làm điều đúng. Ngài tuyệt đối tốt lành. Ngài rất ghét tội lỗi.

Nếu chúng ta là tội nhân thì làm sao chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời được?  Đức Chúa Trời muốn chúng ta trò chuyện với Ngài. Ngài bảo ông Ê-sai đừng sợ. Ngài cũng bảo chúng ta đừng sợ. Khi tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa của mình thì Ngài cất bỏ tội lỗi và khiến chúng ta thánh sạch, để được trò chuyện với Ngài là Đấng thánh khiết.

Bạn nghĩ Đức Chúa Trời thánh khiết nghĩa là thế nào?

_____________________________________________________________

 

_____________________________________________________________

    Bạn có thể cầu nguyện như sau: 

    Lạy Chúa, Ngài thật là một Đức Chúa Trời thánh khiết. Cám ơn Ngài vì Chúa Giê-xu đã cất bỏ tội lỗi của con để con có thể cầu nguyện với Ngài. Nhân danh Chúa Giê-xu. A-men.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC