LỊCH ĐỌC KINH THÁNH

ĐỌC KINH THÁNH TRONG 1 NĂM (P1)

Thứ Hai, 10/12/2012 09:21 GMT+7.

Share on FacebookĐỌC KINH THÁNH TRONG 1 NĂM
 

Chương trình đọc Kinh Thánh trong một năm

Đọc Kinh Thánh trong một năm – Chương trình đọc Kinh Thánh – Phần một

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

1

Sáng thế ký  1:1 - 3:8

Mathiơ 1:1 - 1:22

2

Sáng thế ký  3:9 - 5:22

Mathiơ 1:23 - 2:19

3

Sáng thế ký  5:23 - 8:8

Mathiơ 2:20 - 4:1

4

Sáng thế ký  8:9 - 10:21

Mathiơ 4:2 - 4:23

5

Sáng thế ký  10:22 - 13:1

Mathiơ 4:24 - 5:20

6

Sáng thế ký  13:2 - 16:2

Mathiơ 5:21 - 5:42

7

Sáng thế ký  16:3 - 18:23

Mathiơ 5:43 - 6:16

8

Sáng thế ký  18:24 - 20:16

Mathiơ 6:17 - 7:4

9

Sáng thế ký  20:17 - 23:4

Mathiơ 7:5 - 7:26

10

Sáng thế ký  23:5 - 24:48

Mathiơ 7:27 - 8:19

11

Sáng thế ký  24:49 - 26:11

Mathiơ 8:20 - 9:7

12

Sáng thế ký  26:12 - 27:40

Mathiơ 9:8 - 9:29

13

Sáng thế ký  27:41 - 30:1

Mathiơ 9:30 - 10:13

Printable Version

 

Đọc Kinh Thánh trong một năm – Chương trình đọc Kinh Thánh – Phần hai

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

14

Sáng thế ký  30:2 - 31:22

Mathiơ 10:14 - 10:35

15

Sáng thế ký  31:23 - 32:31

Mathiơ 10:36 - 11:15

16

Sáng thế ký  32:32 - 35:12

Mathiơ 11:16 - 12:7

17

Sáng thế ký  35:13 - 37:4

Mathiơ 12:8 - 12:29

18

Sáng thế ký  37:5 - 39:2

Mathiơ 12:30 - 13:1

19

Sáng thế ký  39:3 - 41:20

Mathiơ 13:2 - 13:23

20

Sáng thế ký  41:21 - 42:27

Mathiơ 13:24 - 13:45

21

Sáng thế ký  42:28 - 44:19

Mathiơ 13:46 - 14:9

22

Sáng thế ký  44:20 - 46:21

Mathiơ 14:10 - 14:31

23

Sáng thế ký  46:22 - 48:20

Mathiơ 14:32 - 15:17

24

Sáng thế ký  48:21 - 50:26

Mathiơ 15:18 - 15:39

25

Xuất Êdíptô ký 1:4 - 3:20

Mathiơ 16:1 - 16:22

26

Xuất Êdíptô ký 3:21 - 6:8

Mathiơ 16:23 - 17:16

Printable Version

 

Đọc Kinh Thánh trong một năm – Chương trình đọc Kinh Thánh – Phần ba

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

27

Xuất Êdíptô ký 6:9 - 8:17

Mathiơ 17:17 - 18:11

28

Xuất Êdíptô ký 8:18 - 10:14

Mathiơ 18:12 - 18:33

29

Xuất Êdíptô ký 10:15 - 12:39

Mathiơ 18:34 - 19:20

30

Xuất Êdíptô ký 12:40 - 14:30

Mathiơ 19:21 - 20:12

31

Xuất Êdíptô ký 14:31 - 16:36

Mathiơ 20:13 - 20:34

32

Xuất Êdíptô ký 17:1 - 19:21

Mathiơ 21:1 - 21:22

33

Xuất Êdíptô ký 19:22 - 21:34

Mathiơ 21:23 - 21:44

34

Xuất Êdíptô ký 21:35 - 23:31

Mathiơ 21:45 - 22:20

35

Xuất Êdíptô ký 23:32 - 26:4

Mathiơ 22:21 - 22:42

36

Xuất Êdíptô ký 26:5 - 28:10

Mathiơ 22:43 - 23:18

37

Xuất Êdíptô ký 28:11 - 29:31

Mathiơ 23:19 - 24:1

38

Xuất Êdíptô ký 29:32 - 31:11

Mathiơ 24:2 - 24:23

39

Xuất Êdíptô ký 31:12 - 33:22

Mathiơ 24:24 - 24:45

Printable Version

 

Đọc Kinh Thánh trong một năm – Chương trình đọc Kinh Thánh – Phần bốn

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

40

Xuất Êdíptô ký 33:23 - 35:28

Mathiơ 24:46 - 25:16

41

Xuất Êdíptô ký 35:29 - 37:19

Mathiơ 25:17 - 25:38

42

Xuất Êdíptô ký 37:20 - 39:23

Mathiơ 25:39 - 26:14

43

Xuất Êdíptô ký 39:24 - 40:38

Mathiơ 26:15 - 26:36

44

Lêvi ký 1:7 - 4:20

Mathiơ 26:37 - 26:58

45

Lêvi ký 4:21 - 6:30

Mathiơ 26:59 - 27:5

46

Lêvi ký 7:1 - 8:26

Mathiơ 27:6 - 27:27

47

Lêvi ký 8:27 - 11:10

Mathiơ 27:28 - 27:49

48

Lêvi ký 11:11 - 13:19

Mathiơ 27:50 - 28:5

49

Lêvi ký 13:20 - 14:24

Mathiơ 28:6 - 28:20

50

Lêvi ký 14:25 - 15:31

Mác 1:8 - 1:29

51

Lêvi ký 15:32 - 18:12

Mác 1:30 - 2:6

52

Lêvi ký 18:13 - 20:9

Mác 2:7 - 2:28

Printable Version

 

Đọc Kinh Thánh trong một năm – Chương trình đọc Kinh Thánh – Phần năm

Ngày

Buổi sáng

Buổi chiều

53

Lêvi ký 20:10 - 22:22

Mác 3:1 – 3:22

54

Lêvi ký 22:23 - 24:9

Mác 3:23 - 4:9

55

Lêvi ký 24:10 - 25:50

Mác 4:10 - 4:31

56

Lêvi ký 25:51 - 27:13

Mác 4:32 - 5:12

57

Lêvi ký 27:14 - 27:34

Mác 5:13 - 5:34

58

Dân số ký 1:44 - 3:19

Mác 5:35 - 6:13

59

Dân số ký 3:20 - 4:32

Mác 6:14 - 6:35

60

Dân số ký 4:33 - 6:16

Mác 6:36 - 7:1

61

Dân số ký 6:17 - 7:53

Mác 7:2 – 7:23

62

Dân số ký 7:54 - 9:2

Mác 7:24 - 8:8

63

Dân số ký 9:3 - 11:7

Mác 8:9 – 8:30

64

Dân số ký 11:8 - 13:20

Mác 8:31 - 9:14

65

Dân số ký 13:21 - 15:6

Mác 9:15 - 9:36

Printable Version


Còn Tiếp

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC