LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

ĐỨC CHÚA TRỜI NHỚ TÔI

Thứ Bảy, 12/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 “… Ta sẽ nhớ lại giao ước ta”     Sáng Thế Ký 9:15

Xin chú ý đến hình thức của lời hứa nầy. Đức Chúa Trời không phán; “Và khi ngươi nhìn thấy cái mống thì người sẽ nhớ lại giao ước ta, và ta sẽ không hủy diệt đất nữa” nhưng sự nhớ lại quang vinh kia đã không được giao cho ký ức của chúng ta vốn mong manh dễ thay đổi, mả được ký thác cho trí nhớ của Đức Chúa Trời, vốn vô hạn và bất biến. “Và phàm mống mọc trên từng mây, thì ta sẽ nhớ lại sự giao ước đời đời ta đã lập”. Ồ, đây không phải là tôi nhớ Đức Chúa Trời, mà là Đức Chúa Trời nhớ tôi, là nền tảng của sự an toàn cho tôi; không phải là tôi nắm chặt lấy giao ước Ngài, nhưng là giao ước Ngài nắm chặt lấy tôi.

Nguyện Đức Chúa Trời được rạng danh! Toàn thể thành trì của sự cứu rỗi đều do quyền năng của Đức Chúa Trời cung ứng, cả đền tháp canh nhỏ nhất chúng ta có thể tưởng tượng ra được giao cho loài người, cũng được chính sức lực toàn năng bảo vệ. Ngay việc nhớ lại giao ước cũng không hề được ký thác cho t nhớ chúng ta, vì chúng ta có thể quên nhưng Chúa chúng ta chẳng bao giờ quên các thánh đồ mà Ngài đã khắc tên vào lòng bàn tay Ngài. Sự việc đối với chúng ta cũng giống như trường hợp người Y-sơ-ra-ên tại Ai-cập; huyết được bôi trên mày cửa và hai cột cửa, nhưng Chúa không phán; khi ngươi thấy huyết thì ta sẽ vượt qua người” nhưng Ngài phán “Khi ta thấy huyết thì ta sẽ vượt qua”.

Việc nhìn xem Chúa Giê-xu giúp tôi được vui vẻ, bình an, nhưng chính việc Đức Chúa Trời nhìn vào Chúa Giê-xu đã đem sự cứu rỗi đến cho chính tôi và tất cả những người được chọn của Ngài, vì Đức Chúa Trời không thể nhìn vào Đấng Christ. Đấng chịu đổ huyết đã ban an ninh cho chúng ta, mà còn nổi giận đối với chúng ta, vì tội lỗi đã chịu hình phạt trong Ngài rồi. Không, không có việc gì giao phó cho chúng ta cả, dầu là phải nhờ lại giao ước để được cứu. Ở đây không có chút pha trộn nào cả, không có một sợi chỉ nhân tạo nào chèn vào tấm vải cả. Nó không phải là của loài người, cũng không phải là do loài người, nhưng là của một mình Chúa mà thôi.

Chúng ta phải nhớ lại giao ước và sẽ nhớ nhờ ân điền Chúa ban; nhưng chiếc bản lề an toàn của chúng ta không được gắn vào đó. Chính Đức Chúa Trời  nhớ lại chúng la chớ không phải chúng ta nhớ lại Ngài; vì thế mà giao ước là một giao ước đời đời.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC