TĨNH NGUYỆN

ĐƯỢC GIỤC LÒNG HẦU VIỆC

Thứ Tư, 28/01/2015 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Trong ngày quyền thế Chúa, dân Chúa tình nguyện lại đến” (Thi Thiên 110:3) 

Một dấu hiệu của sự phục hưng, suốt trong thời gian Đức Chúa Trời đến với dân sự Ngài trong quyền thế, là dân sự Đức Chúa Trời được thúc giục dâng cuộc đời mình để hầu việc Ngài. Nhiều Hội Thánh thiếu người sẵn sàng dấn thân thực hiện công cuộc cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Các cánh đồng truyền giáo đang kêu khóc đòi các Cơ Đốc nhân ra đi và chia sẻ Phúc Âm cho những người đã không bao giờ được nghe nó. Điều chúng ta cần không phải là cầu xin thêm người tình nguyện, nhưng là sự đổ đầy quyền phép của Đức Chúa Trời. Khi Đức Chúa Trời đến giữa dân sự trong quyền năng Ngài, thì không bao giờ thiếu người tình nguyện, hoặc nguồn động viên cho công việc của Đức Chúa Trời.

Ngày nay khi các Cơ Đốc nhân được hỏi lĩnh vực nào trong đời sống Cơ Đốc quan trọng nhất đối với họ, thì lĩnh vực truyền giáo luôn luôn không được xếp ở vị trí ưu tiên. Điều này là do chúng ta không biết tại sao Đức Chúa Trời từ ban đầu đã kêu gọi chúng ta. Chúng ta không được cứu khỏi tội lỗi mình chỉ để chúng ta được quyền hợp pháp vào thiên đàng. Đức Chúa Trời cứu chúng ta để chúng ta có được mối tương giao với Ngài qua đó Ngài có thể thực thi sứ mạng cứu chuộc thế gian hư mất của Ngài.

Chỉ quyền năng của Đức Chúa Trời có thể giải phóng chúng ta khỏi bản tánh tự cho mình là trung tâm của mình và tái định hướng chúng ta theo công tác truyền giáo của Đức Chúa Trời. Không cần phải cầu nguyện xin Đức Chúa Trời đến trong quyền năng. Đó là cách duy nhất mà Ngài đến. Chúng cần những tấm lòng đáp ứng nhiệt tình với Ngài, đến nỗi Ngài sẽ quyết định tỏ bày quyền năng Ngài qua chúng ta. Tấm lòng bạn có đầy dẫy tình yêu kính Chúa đến mức bạn trông đợi cơ hội đầu tiên để nói cùng với Ê-sai. “Có tôi đây, hãy sai tôi!” không?

Henry T.Blackaby và Richard Blackaby

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC