ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

HAI SỰ ĂN NĂN

Thứ Bảy, 09/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 18:7, 8

Trong lúc nào Ta sẽ nói về một dân một nước kia đặng nhổ đi, hủy đi,diệt đi, nếu nước mà Ta nói đó xây bỏ điều ác mình, thì Ta sẽ đổi ý Ta đã toan giáng tai họa cho nó.

Trước đây Giê-rê-mi đã rao giảng rằng Đức Chúa Trời sẽ chẳng thay đổi ý định của Ngài (4:28). Ngài đã hoạch định mọi sự hoàn hảo trước thời kỳ bắt đầu của nó.

Đức Chúa Trời không cần phải thực hiện bất cứ sự thay đổi nào cho những mục đích của Ngài.

Tuy nhiên, một sự kiện kinh ngạc xảy ra khi một người ăn năn cùng Ngài. Mặc Đức Chúa Trời đã lên kế hoạch trừng phạt, nhưng Ngài sẽ rút sự trừng phạt của Ngài lại. Dường như khi một người ăn năn, thì Ngài cũng ăn năn.

Ăn năn là một đặc tính của con người. Đức Giê-hô-va còn dùng những đặc tính khác của con người để giúp họ hiểu về Ngài nhiều hơn, và Ngài đã cố ý dùng lối diễn tả bóng bẩy của loài người. Ví dụ, Giê-rê-mi thấy bàn tay của Ngài đặt trên miệng ông (1:9). Rõ ràng là Đức Giê-hô-va không có tay hay bất cứ bộ phận nào khác giống cơ thể người, vì Ngài là Đấng thần linh (Giăng 4:24).

Đức Giê-hô-va chưa từng làm điều gian ác và Ngài sẽ không bao giờ làm. Ngài không ăn năn theo cách mà Ngài mời gọi muốn các dân các nước và các cá nhân hãy ăn năn. Ngài không có gì để ăn năn (Dân-số Ký 23:19).

Khi Đức Chúa Trời ăn năn, Ngài không thay đổi những giá trị hoặc tiêu chuẩn của Ngài. Ngài cũng không thay đổi bất kỳ đặc tính nào của Ngài. Sự ăn năn của Đức Chúa Trời tức là sự đáp ứng kiên định của Ngài trước sự thay đổi của một quốc gia hay một cá nhân. Nếu con người tiếp tục đi trong sự không vâng lời, Ngài sẽ mang đến cơn đoán phạt. Nếu họ chọn vâng lời Ngài, Ngài sẽ ban ân điển trên họ. Đức Giê-hô-va là Vị quan án vô cùng kiên định và là Đấng ban ân điển không hề dời đổi. Con người muốn chọn thuộc tính nào của Ngài thì họ sẽ được kinh nghiệm thuộc tính ấy.

Đức Giê-hô-va bảo Giê-rê-mi ngay khi ông chưa bước vào chức vụ rằng ông sẽ nhổ hoặc phá, dựng hoặc trồng (1:10). Đức Chúa Trời nhổ và phá trong sự công bình thánh khiết của Ngài, nhưng Ngài dựng và trồng trong tình yêu đầy ân điển của Ngài. Giê-rê-mi đưa ra cho dân tộc mình một sự lựa chọn rõ ràng. Giu-đa vẫn có thể chọn sự ăn năn.

Sự lựa chọn thuộc về Bạn. Có phải Bạn đang sống trong ân điển Đức Chúa Trời và đang đến gần với Ngài không? Hay là bạn cần phải ăn năn về những sự không vâng lời nào gần đây?

Dùng tử ngữ của Bạn mô tả những gì Đức Chúa Trời làm khi con người ăn năn?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC