ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

HÃY THAY ĐỔI

Chủ Nhật, 10/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 18:11

Vậy nên bây giờ, hãy nói cùng người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, bảo họ rằng, Đức Giê-hô-va phán như vầy, Ta đương gây tai vạ đánh các ngươi, đặt mưu kế hại các ngươi. Ai nấy khá day lại khỏi  đường ác mình, chữa đường lối mình và công việc mình.

Chúa bảo Giê-rê-mi giảng một sứ điệp ăn năn. Vì lối sống gian ác mà dân sự đang chuẩn bị nhận lấy một tai họa đến từ Chúa. Chúa đang ở thế đối nghịch lại với họ.

Chúa đang chuẩn bị một cơn tai họa cho họ. Từ Hê-bơ-rơ được dịch là "chuẩn bị" theo nghĩa đen có nghĩa là "hình thành". Nó cũng đến từ cùng một chữ gốc được dịch là "thợ gốm". Cách chơi chữ của Giê-rê-mi nhắc dân sự nhớ rằng Thợ Gốm trưởng có thể làm bất cứ điều gì Ngài muốn với cục đất sét là Giu-đa trong tay Ngài.

Khi Chúa gọi Giê-rê-mi vào chức vụ, một trong những từ đầu tiên Ngài phán với ông là, chữ "thợ gốm". Là thợ gốm thiên thượng, Chúa nói với Giê-rê-mi rằng Ngài đã biết ông thậm chí trước khi ông được "hình thành" trong lòng mẹ (1:5). Kinh nghiệm của Giê-rê-mi là Chúa sẽ cứ tiếp tục hình thành ông trong cả cuộc đời của chức vụ.

Giê-rê-mi chọn cho mình lối sống là cứ để Thợ Gốm Trưởng tiếp tục hình thành ông. Ông muốn dân sự mình cũng có một quyết định tương tự. Họ cần ăn năn khỏi tội thờ lạy hình tượng và quay về với Thợ Gốm Trưởng, là Đấng sẽ khiến họ trở nên một dân tộc tin kính.

Bài giảng này được bắt đầu khi Giê-rê-mi bước vào nhà thợ gốm (18:2), là một trong những bài giảng mạnh mẽ nhất của Giê-rê-mi. Tuy vậy, thậm chí bài giảng mạnh mẽ nhất cũng không tự động thay đổi tấm lòng của con người. Chúa nhắc Giê-rê-mi về cách dân sự đáp ứng.

Chúa cho Giê-rê-mi biết dân sự vẫn cứng lòng và tiếp tục sống theo kế hoạch của họ. Dân Giu-đa muốn sống độc lập với kế hoạch của Đức Chúa Trời. Lòng của họ vô cùng gian ác và xấu xa (18:12).

Nếu dân sự thay đổi lối sống của họ, họ có thể tránh khối cơn tai ương đang đến bởi Đấng Đoán Xét. Sự thay đổi của họ phải mang tính triệt để. Còn Bạn thì sao? Bạn có cần thay đổi không?

Khi Bạn đến gần Chúa hơn, Ngài muốn Bạn phải thay đổi trong những lãnh vực nào của lối sống?

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC