ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

KẾT THÚC TÙ ĐÀY

Thứ Sáu, 14/11/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 52:31

Sau khi Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa, bị lưu đày ba mươi bảy năm, Ê-vinh Mê-rô-đắc, vua Ba-by-lôn lên ngôi. Ngày hai mươi lăm tháng chạp, năm vua lên ngôi, vua ra lệnh ân xá và thả Giê-hô-gia-kin, cựu hoàng Giu-đa ra khỏi ngục.

Vua Giê-hô-gia-kin đã làm phu tù tại Ba-by-lôn trong ba mươi bảy năm. Ông cha cai trị tại Giu-đa ba tháng trước khi người Ba-by-lôn bắt ông đi phu tù. Mặc dầu ông là một vị vua gian ác, Giê-hô-gia-kin cũng được ở giữa vòng những trái vả tốt mà Chúa hứa ban phước (Giê-rê-mi 24:1-6).

Sớm muộn gì những thế lực chính trị cũng qua đi. Nê-bu-cát-nết-sa cũng không được miễn trừ. Trong thời trị vì lâu dài của mình, Nê-bu-cát-nết-sa không bao giờ nghĩ đến việc tha Giê-hô-gia-kin. Cuối cùng khi Nê-bu-cát-nết-sa qua đời, Ê-vinh Mê-rô-đắc lên làm vua và bày tỏ lòng nhân từ đối với Giê-hô-gia-kin mà trước đây không hề thấy nơi vua Nê-bu-cát-nết-sa.

Ê-vinh Mê-rô-đắc là một trong các con trai của Nê-bu-cát-nết-sa. Theo sử gia Giô-sa-phus, Ê-vinh Mê-rô-đắc là một vị vua không ra gì, cai trị rất bạo lực và vô luật pháp. Ông đã bị ám sát chỉ sau một thời gian ngắn. Tuy vậy, Ê-vinh Mê-rô-đắc lại có tinh thần trách nhiệm chỉ trong một trường hợp và điều này khích lệ các thế hệ tương lai của dân sự Đức Chúa Trời, đó là buông tha Giê-hô-gia-kin khỏi tù đày. Có lẽ Ê-vinh Mê-rô-đắc đã ra lệnh tha Giê-hô-gia-kin vào ngày thứ hai mươi lăm, nhưng mãi cho đến ngày thứ hai mươi bảy Giê-hô-gia-kin mới ra chầu vua (IIVua 25:27).

Việc giải phóng Giê-hô-gia-kin là hình bóng về việc trả tự do cho tất cả những phu tù Giu-đa đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn. Giê-rê-mi đã hứa rằng Chúa sẽ gom dân tộc tan lạc này (31:10). Dòng dõi Giu-đa sẽ trở về trên vùng đất của họ (31:17).

Cuối cùng, khi dân sự trở về Giu-đa, cháu nội của Giê-hô-gia-kin là Xô-rô-ba-bên đã trở thành tổng trấn (A-ghê 1:1). Nhưng Xô-rô-ba-bên không bao giờ được gọi là vua, vì trước đây Giê-rê-mi đã nói tiên tri rằng Giê-hô-gia-kin đã bị ném ra khỏi Giụ-đa (22:28). Giê-rê-mi cũng rao giảng rằng Giê-rê-mi sẽ là người không có con cái, vì sẽ không có ai trong đòng dõị Giê-hô-gia-kin ngồi trên ngôi Đa-vít (22:30).

Mẹ Chúa Giê-xu là bà Mạ-ry không phải là dòng dõi của Giê-hô-gia-kin. Dòng dõi của bà là Na-than con trai Đa-vít (Lu-ca 3:31). Tùy vậy, dòng dõi của Giô-sép qua Sa-lô-môn con trai Đa-vít (Ma-thi-ơ 1:6-7). Giô-sép là một trong các con cháu của Giê-hô-gia-kin (Ma-thi-ơ 1:12). Qua Chúa Giê-xu, lời rủa sả về dòng dõi Giê-hô-gia-kin được cất đi!

Hãy giải thích Chúa Giê-xu đã cất đi sự rủa sả của luật pháp và cho bạn được tự do thế nào?

David Coldwel

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC