LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

NỀN VỮNG BỀN

Chủ Nhật, 11/02/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Nền (vững bền) của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên” 2Ti-mô-thê 2:9

Cái nền mà đức tin chúng ta nương cậy vào ấy là “Trong Đấng Christ, Đức Chúa Trời khiến thế gian hòa lại với Ngài. không gán sự vi phạm trên họ nữa”. Sự kiện lớn lao mà đức tin thật nương dựa vào là “Đạo đã trở nên xác thịt, đóng trại giữa chúng ta” và “Đấng Christ cũng chịu khổ nạn vì tội, là người nghĩa chịu khổ thay cho kẻ bất nghĩa; để đưa chúng ta đến cùng Đức Chúa Trời”; “Chính Ngài đã gánh tội lỗi chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ”; “bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được hình an, bởi lằn roi Người chúng ta được lành bịnh”.

Tắt một lời, cây trụ vĩ đại cho hi vọng của người tín đồ Đấng Christ là sự thay thế. Sinh tế của Đấng dâng thay cho tội nhân, việc Đấng Christ bị khiến trở thành tội lỗi thay chúng ta để chúng ta được khích nên sự công nghĩa của Đức Chúa Trời trong Ngài, việc Đấng Christ tự dâng mình lên làm một sinh tế để thay thế và mua chuộc thích ứng, thay cho số người Đức Chúa Trời ban cho Ngài và tự thâm tâm, nhìn nhận và được Đức Chúa Trời biết tên nhờ tin cậy Chúa Giê-xu- đó là sự kiện chính yếu của Tin Lành. Nếu nền tảng đó bị cất đi, thì chúng ta có thể làm được gì? Nhưng nền tảng ấy vẫn tồn tại vững chắc y như ngôi Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều đó, nương cậy vào đó. Chúng ta vui mừng vì điều đó và chúng ta thích năm chặt lấy điều đó, suy gẫm về điều đó và rao truyền điều đó ra, đồng thời, chúng ta muốn lòng biết ơn của chúng ta được khích động, được thúc đẩy trên mọi lãnh vực của đời sống và trò chuyện với nhau.

Những lúc gần đây, có người trực tiếp đả phá giáo lý về sự chuộc tội. Loài người không chịu nỗi khi nghe nói là có người thay thế họ. Họ nghiến răng khi nghĩ rằng Chiên Con của Đức Chúa Trời đã gánh thay tội lỗi nhân loại. Nhưng chúng ta đã biết bằng kinh nghiệm tính cách quý báu của chân lý ấy, sẽ bất chấp họ và cứ tin cậy và không ngừng rao truyền chân lý ấy. Chúng ta sẽ không hủy phá hay sửa đổi chân lý ấy, cũng không ngụy trang nó dưới bất cứ một hình dạng hay kiểu cách nào. Đấng Christ vẫn còn là Đấng thay thế tích cực, gánh thay tội lỗi nhân loại và chịu khô thế cho loài người. Chúng ta không thể và không dám phế bỏ chân lý ấy vì đó chính là sự sống chúng ta, và dầu gặp chống đối, chúng ta vẫn cảm thấy rằng “Nền (vững bền) của Đức Chúa Trời đã đặt vẫn còn nguyên”.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC