ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NGÔI VUA

Thứ Bảy, 15/11/2014 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 52:32

Vua nói năng từ tốn với Giê-hô-gia-kin, và đặt ông ngôi cao hơn ngôi các cựu hoàng khác cũng đang bị lưu đày tại Ba-by-lôn.

Giê-hô-gia-kin đã sống như một tù nhân trong chốn lưu đày tại Ba-by-lôn trong ba mươi bảy năm (52:31). Ông được mười tám tuổi khi mới bị đưa đi lưu đày sang Ba-by-lôn (IIVua 24:8). Ông sống trong tù tại Ba-by-lôn hơn gấp hai lần số năm ông được tự do tại Giê-ru-sa-lem.

Giê-hô-gia-kin chỉ làm vua tại Giê-ru-sa-lem trong ba tháng. Trong thời gian trị vì ngắn ngủi, ông đã làm những điều gian ác trước mắt Chúa (IIVua 24:8-9). Ba tháng trong cương vị của một ông vua gian ác đã tuyên án ông ba mươi bảy năm làm tù nhân!

Vua Nê-bu-cát-nết-sa đã giữ Giê-hô-gia-kin trong tù cho đến khi Nê-bu-cát-nết-sa qua đời. Nê-bu-cát-nết-sa cũng rất gian ác đối với những vị vua khác của Giu-đa. Ông đã trói cha của Giê-hô-gia-kin bằng xiềng và đem ông ta qua Ba-by-lôn trong một thời gian ngắn (IISử 36:6). Có lẽ ông cũng là người chủ mưu của cái chết đau đớn và chôn cha của Giê-hô-gia-kin cách xấu hổ theo điều mà Giê-rê-mi đã nói tiên tri (22:19).

Nê-bu-cát-nết-sa cũng không giải tỏa mối thù của ông đối với người nối ngôi vua Giê-hô-gia-kin tại Giu-đa là Sê-đê-kia. Nê-bu-cát-nết-sa đã móc mắt Sê-đê-kia sau khi giết các con ông và các quan trưởng trước mắt ông (52:10:11). Sê-đê-kia sống những ngày còn lại trong mù lòa và phu tù tại Ba-by-lôn.

Vì những lý do không ai biết, con trai của Nê-bu-cát-nết-sa đã bày tỏ lòng tử tế đối với Giê-hô-gia-kin. Ông ban cho Giê-hô-gia-kin một ngai vàng cao hơn bất cứ vị vua đang bị lưu đày nào. Giê-hô-gia-kin sẽ chẳng có chút quyền lực gì khi ông ngồi trên ngai ấy, nhưng ông được tôn trọng. ông được tôn trọng hơn điều ông xứng đáng. Trước đó ba mươi bảy năm, ông đã ngồi trên ngai Đa-vít. Vì sự gian ác của mình mà ông đã bị mất cơ hội làm vua.

Chúa Giê-xu đã tiếp nhận ngai vua Đa-vít (Lu-ca 1:32'), và Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng với ngai ấy. Ngai Chúa Giê-xu ngư trị là ngai ân điển (Hê-bơ-rơ 4:16). Nhờ ân điển Ngài, bạn cũng có thể được ngồi trên ngai! Những Cơ Đốc Nhân trung tín sẽ được ngồi trên ngai (Khải Huyền 3:21), Chúa Giê-xu hứa với các môn đồ rằng họ sẽ ngồi trên ngai (Ma-thi-ơ 19:28). Rồi sẽ đến ngày những người đi theo Chúa từng chịu khổ vì Ngài sẽ đồng trị với Ngài (II Ti-mô-thê 2:12).

Lời hứa của Chúa Giê-xu rằng các tín hữu sẽ đồng trị với Ngài đã thay đổi cách sống của bạn hôm nay ra sao?

David Coldwel

 

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC