ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NHƯ TRÁI ĐẦU MÙA

Chủ Nhật, 07/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:3

"Y-sơ-ra-ên vốn là dân biệt riêng ra Thánh cho Đức Giê-hô-va, vấn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy."

Đầu bài giảng, Giê-rê-mi cho dân sự biết một lẽ thật quan trọng rằng Đức Giê-hô-va đã biệt riêng họ cho Ngài. Ngài xem họ là một dân Thánh của Ngài. Đức Giê-hô-va luôn bảo vệ họ khỏi những tấn công của kẻ thù. Giê-rê-mi chỉ thuần túy nhắc nhở họ về lẽ thật này. Xuyên suốt lịch sử của đất nước, họ đã nghe về lời hứa tuyệt vời này. Vì vậy, sự chống nghịch gần đây của họ với Đức Giê-hô-va là điều rất thiếu khôn ngoan.

Đức Giê-hô-va đã cho Môi se những chỉ dạy rất cụ thể về luật trái đầu mùa. Mỗi năm khi dân sự thu hoạch mùa màng, họ phải mang một bó lúa đầu mùa đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va để bó lúa được nhậm. Dân sự được truyền phải dâng một của lễ thiêu, của lễ chay và lễ quán cho Đức Giê-hô-va cùng với của lễ hoa quả đầu mùa (Lê-vi Ký 23:9-14).

Khi dân sự dâng hoa quả đầu mùa của mình cho Đức Giê-hô-va, họ thừa nhận rằng toàn bộ mùa màng của họ thuộc về Ngài. Hoa quả đầu mùa của họ là của lễ hy sinh dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Họ không được tự ăn những hoa quả đầu mùa nay.

Ngày nay một vài hội thánh ăn mừng lễ hoa quả đầu mùa hàng năm. Một lần tôi đến thăm một hội thánh lớn tại Ukrane vào Chúa Nhật Ngày Mùa. Các Cơ Đốc Nhân có vườn tược đã mang những hoa quả họ thu hoạch được đến hội thánh. Họ xếp hoa riêng quá riêng trên những bậc thang phía trước khu vực dành cho ca đoàn. Họ trưng bày thành một tháp hoa quả cao gần hai mét rưới ngay phía trước hội chúng. Hội thánh còn phân phát lương thực cho những người nghèo ngay ngày hôm sau.

Giê-rê-mi đã dùng hình ảnh hoa quả đầu mùa để nói lên bài học thuộc linh. Dân Y-sơ-ra-ên là trái đầu mùa của Đức Giê-hô-va. Không một kẻ thù chính trị nào có thể cắn nuốt được bông trái đầu mùa của Ngài. Là trái đầu mùa, dân sự của Môi-se là dân tộc đầu tiên thờ phượng một Đức Chúa Trời chân thật. Là trái đầu mùa, chính họ là những dấu hiệu cho thấy sau này sẽ có vô số người thờ phượng Đức Chúa.

Nếu Bạn là Cơ Đốc Nhân thật, thì bạn là kết quả của trái đầu mùa dành cho Ngài. Bạn là trái đầu mùa của những vật Ngài đựng nên (Gia cơ 1:18). Bạn sẽ tham gia cùng với những người được cứu chuộc như là trái đầu mùa của Đức Chúa Trời và của Chiên Con (Khải Huyền 14:4). Đừng xem thường hình ảnh bạn là trái đầu mùa của Đức Giê-hô-va!

Là trái đầu mùa của Chúa, bạn có mối quan hệ với Chúa như thế nào?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC