ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NHỮNG LỜI "LẠC QUAN"

Thứ Tư, 13/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 28:1-2

Cũng năm ấy, lúc Sê-đê-kia, vua Giu-đa bắt đầu trị vì, tháng năm về năm thứ tư, Ha-na-nia, con trai A-xua, tiên tri ở Ga-ba-ôn, nói với tôi trong nhà Đức Giê-hô-va, trước mặt các thầy tế lễ và cả dân sụ rằng: Đức Giê-hô-va vạn quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vậy, Ta sẽ bẻ ách của vua Ba-by-lôn.

Ha-na-nia là một diễn giả tôn giáo được ưa chuộng. Người ta thích nghe ông giảng, vì ông không giảng những sứ điệp hủy diệt như Giê-rê-mi và vài tiên tri thường giảng. Ha-na-nia bảo đảm với dân sự rằng chẳng bao lâu Chúa sẽ bẻ cái ách của vua Ba-by-lôn.

Trước đó bốn năm, người Ba-by-lôn đã đem vua Giê-hô-gia-kin và hàng ngàn người đi lưu đày Ha-na-nia nói rằng chỉ hai năm thôi những người ấy sẽ trở về Giê-ru-sa-lem. Và Chúa sẽ đem về tất cả những khí dụng mà người Ba-by-lôn đã lấy trong đền thờ. (28:3-4)

Ha-na-nia nói với dân sự những điều họ thích nghe. Họ thích những sứ điệp "tích cực” của ông và họ tin ông vì ông tự xưng là tiên tri của Chúa. Ngay cả ý nghĩa của tên ông cũng thu hút họ. Ha-na-nia có nghĩa là "Chúa bày tỏ ân điển". Tuy nhiên, rõ ràng Ha-na-nia đã dùng tên tuổi mình để quảng cáo cho một chức vụ giả mạo.

Ngược lại, một người khác cũng có tên là Ha-na-nia lại thật sự kinh nghiệm ân điển của Chúa. Đó là một trong ba bạn Đa-ni-ên sống tại Ba-by-lôn. Người Ba-by-lôn đã đổi tên ông từ Ha-na-nia thành Sa-răc (Đa-ni-ên 1:7).

Đang khi Ha-na-nia rao giảng sự bình an thì Giê-rê-mi rao giảng gươm giáo, nạn đói và dịch lệ (27:13). Ha-na-nia công bố rằng cuộc lưu đày sẽ chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng Giê-rê-mi nói tiên tri rằng người Giu-đa sẽ bị làm nô lệ trãi ba thế hệ (27:7). Ha-na-nia công bố những khí dụng trong đền thờ sẽ sớm được trả lại, nhưng Giê-rê-mi khẳng định rằng tất cả những khí dụng còn lại trong đền thờ sẽ bị đưa hết qua Ba-by-lôn (27:21-22). Ha-na-nia nói về sự thành công của người Giu-đa, nhưng Giê-rê-mi cảnh cáo dân sự về những hành động gian ác của họ (26:3).

Ha-na-nia là một tiên tri giả. Có thể ông khờ dại tin rằng những gì mình rao giảng là thật, và giảng bằng cả tấm lòng. Tuy nhiên, Giê-rê-mi cảnh cáo những tiên tri có những sứ điệp đến từ lòng. Người rao giảng khải tượng của lòng mình thì không phải là người rao giảng lời Đức Chúa Trời (23:16).

Ngày nay, Chúa đang giúp bạn thế nào để không bị lừa dối vì sứ điệp của các tiên tri giả?

David Coldwel

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC