ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

NHỮNG TẤM LÒNG CẮT BÌ

Chủ Nhật, 04/11/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 4:4

Hỡi các người là người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy tự cắt mình cho Đức Giê-hô-va, và cất dương bì khỏi lòng ngươi. Bằng chẳng vậy, cơn giận Ta sẽ phừng lên như lửa, đốt cháy các ngươi, không ai dập tắt được vì việc ác các ngươi đã làm.

Giê-rê-mi là một tiên tri có lòng. Ông viết về tấm lòng nhiều hơn bất cứ tiên tri nào trong Cựu ước. Ông biết rằng lòng người là xấu xa nhất (17:9). Ông rao giảng rằng phải có một cuộc giải phẫu triệt để trên tấm lòng thuộc linh của dân sự. Ông cũng rao báo, "Hãy cắt bì tấm lòng của các ngươi." Có thể những người nghe sẽ thắc mắc làm thế nào tấm lòng lại có bao quy đầu?

Tuy nhiên, cắt bì tấm lòng không phải là hình ảnh ẩn dụ mới mẻ với dân sự.

Môi-se cũng từng sử dụng hình ảnh minh họa tương tự. Môi-se đã thúc giục dân sự cắt bì tấm lòng của họ (Phục 10:16). Ông bảo họ rằng Đức Giê-hô-va sẽ cắt bì tấm lòng họ và dòng dõi họ (Phục 30:6).

Cả Môi-se và Giê-rê-mi đều biết rằng phép cắt bì bên ngoài là không đủ. Nhiều dân ngoại bang vào thời Giê-rê-mi cũng đã thực hiện phép cắt bì ở bên ngoài nhưng lòng họ vẫn chưa được cắt bì (9:25-26). Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên đã tuân thủ việc cắt bì trên tất cả bé trai, nhưng họ vẫn không gần gũi Đức Giê-hô-va hơn những nước ngoại bang lân cận. Nhiều thế kỷ sau, sứ đồ Phao lô đã sử dụng hình ảnh cắt bì thuộc linh này. Ông viết rằng Đức Thánh Linh sẽ cắt bì trong lòng người (Rô-ma 2:29). Trong sự cắt bì tâm linh, Chúa Giê xu cũng đã lột bỏ thân thể xác thịt (Cô-lô-se 2:11). Ngài đã ban cho dân sự Ngài tấm lòng mới (Êxê 36:26), tấm lòng nhận biết Ngài (Giê-rê-mi 24:7).

Chỉ duy Đấng Christ mới có thể thực hiện. Cuộc phẫu thuật cắt bì thuộc linh một cách hoàn hảo. Cắt bì thuộc linh là điều cấp bách. Những ai trì hoãn chịu cắt bì tấm lòng cũng sẽ trì hoãn tiếp nhận Đấng Christ bằng đức tin, và đó là điều nguy hiểm. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời sẽ giáng trên những tấm lòng vẫn còn vương vấn tội lỗi.

Sự cắt bì trên thân thể một người là dấu hiệu của giao ước mà Đức Chúa Trời lập cùng Áp-ra-ham (Sáng 17:10). Sự cắt bì này là cắt bỏ đi một phần nhỏ trên cơ thể người nam. Sự cắt bì trên tấm lòng sẽ phải cắt bỏ nhiều hơn. Một tấm lòng cắt bì cho phép Bạn bước vào giao ước vĩnh cửu với Đức Chúa Trời.

Bằng từ ngữ của riêng Bạn, hãy mô tả sự cắt bì mà Đức Giê-hô-va thực hiện trên tấm lòng Bạn.

David Coldwell

 

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC