ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ BỘI BẠC

Thứ Hai, 08/10/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Kinh Thánh: Giê-rê-mi 2:4, 5

Hỡi Gia-cốp, cùng các họ hàng nhà Y-sơ-ra-ên, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vầy. Tổ phụ các người có thấy điều không công bình trong Ta, mà đã xa Ta, buộc theo sự hư không, và trở nên người vô ích?

Khi rao giảng, Giê-rê-mi nhấn mạnh rằng ông không tự dùng lời của riêng mình. Ông ban phát cho dân sự lời của Đức Giê-hô-va. Ông cảnh báo dân sự rằng họ đã lầm lạc xa cách Ngài.

Thay vì theo Ngài, giờ đây họ đang đi theo thần tượng hư không. Họ xem những thần tượng này hơn Đức Chúa Trời chân thật và đặt niềm tin vào đó. Hình tượng đã gây ra những nan đề nghiêm trọng. Những kẻ thờ lạy hình tượng đều giống như nó (Thi Thiên 115:8). Giống như nó có nghĩa họ đã mất đi đặc tính của con người.

Vì họ kết ước với thần tượng hư không, họ trở nên hư không trước mặt Đức Chúa Trời. "Hư không" theo tiếng Hê-bơ-rơ còn có nghĩa là "trống rỗng". Thần tượng rỗng không như tài khoản không có đồng nào của tôi trong năm cuối cấp chuẩn bị ra trường. Thần tượng chẳng có giá trị gì để đại diện cho bất kỳ ai.

Thần tượng minh họa sự trống vắng trong cuộc đời của nhiều người. Những người không biết ơn Chúa sẽ không có ai để dâng lời tạ ơn. Bởi vì thần tượng luôn luôn trống không, chỉ những người vô tín, và kẻ ngu dại mới dâng lời tạ ơn cho thần tượng.

Con người tìm thấy lỗi lầm gì nơi Đức Chúa Trời mà họ lại xa cách Ngài? Những người không biết ơn Ngài bằng cách này hay cách khác đều có lý do để đổ lỗi cho Ngài.Thật đáng buồn? Họ không biết rằng người ta không thể đổ lỗi cho Đức Chúa Trời về những việc làm gian ác của con người. Họ không biết rằng Đức Chúa Trời là sự tốt lành hoàn hảo, là tình yêu thương không giới hạn.

Suốt cuộc đời của Giê-rê-mi, ông đã chống đối hình tượng qua những bài giảng của mình. Ông biết ảnh hưởng thảm khốc của việc thờ lạy thần tượng hư không. Những kẻ thờ lạy hình tượng đã trở nên cứng cỏi trước một Đức Chúa Trời chân thật, họ đánh mất lòng biết ơn mà họ đã dành cho Ngài trong quá khứ.

Khi một người đã biết Đức Chúa Trời nhưng quay lưng khỏi Ngài, chuyển sang thờ lạy hình tượng thì người đó đã bội nghịch cùng Ngài. Đời sống của người đó sẽ trở nên trống rỗng. Hãy tránh khỏi hình tượng và dâng lời cảm tạ dành cho chỉ một mình Đức Chúa Trời chân thật mà thôi.

Bạn đang biết ơn Chúa đến mức độ nào?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC