ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

SỰ PHỤC HỒI

Chủ Nhật, 31/03/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 30:3

Đức Giê-hô-va phán, này những ngày đến, bấy giờ Ta sẽ đem những kẻ bị phu tù của dân. Y-sơ-ra-ên và dân Giu-đa Ta trở về, Đức Giê-hô-va phán, Ta sẽ khiến chúng nó về trong đất mà Ta đã ban cho tổ phú chúng nó, và chúng nó sẽ được đất ấy làm sản nghiệp.

Sau bảy mươi năm làm phu tù cho người Ba-by-lôn, Chúa đã thật sự phục hồi đất nước Y-sơ-ra-ên và Giu-đa. Tuy nhiên, Ngài không đem họ trở về trong tình trạng trước đó. Chúa đem trở về những con người với lối sống tốt đẹp hơn.

Họ trở về trong đất, là một dân khác với tổ phụ của họ xưa kia. Họ không còn thờ lạy hình tượng. Những người Giu-đa trong thời Giê-rê-mi đã thờ lạy hình tượng (1:16). Ngay cả khi Chúa mới hình thành dân Y-sơ-ra-ên dưới thời Môi-se, dân sự đã có khuynh hướng tôn thờ hình tượng (Phục 32: 21). Từ thời Môi-se cho đến thời kỳ của Giê-rê-mi, dân sự' cứ đeo đuổi hình tượng.

Bảy mươi năm tại Ba-by-lôn đã làm sạch họ với thói quen thờ lạy hình tượng. Sự thay đổi của họ mang tính cách lâu dài, ngay đến các thế hệ sau này cũng vậy... Vài trăm năm sau, khi Chúa Giê-xu giảng về tối lỗi của người Pha-ri-si, Ngài không hề đề cập đến tội thờ hình tượng. Ngài nói rằng Pha-ri-si là những người giả hình. Họ không phải là những người thờ lạy hình tượng. Khi Chúa phục hồi, Ngài sẽ làm cho con người trở nên tốt hơn.

Các môn đồ của Chúa Giê-xu thừa nhận uy quyền phục hồi của Ngài. Sau khi Ngài phục sinh, các môn đồ hỏi bây giờ Ngài sẽ phục hồi lại vương quốc Y-sơ-ra-ên chăng (Công vụ 1:6). Câu trả lời là không. Các môn đồ tin rằng Giê-rê-mi và những tiên tri khác nói về một sự phục hồi vinh hiển hơn nhiều so với việc trở về sau những năm phu tù tại Ba-by-lôn, và họ tin rằng điều đó chưa xảy ra. Chúa hứa về một tương lai có sự phục hồi mãi mãi. Dân sự sẽ không bao giờ bị nhổ khỏi vùng đất của họ nữa. (A-mốt 9:15).

Qua Chúa Giê-xu, các tín hữu có thể kinh nghiệm sự phục hồi ngay giờ này. Họ có thể phục hồi lại các mối quan hệ với nhau. Những tín hữu thuộc linh phải đem

sự phục hồi đến cho những người sa ngã trong tội (Ga-la-ti 6:1). Khi các tín hữu đang ở trọng những vùng khác nhau, có thể cầu nguyện để Chúa phục hồi bằng cách đem họ lại với nhau. Phi-lê-môn đã cầu nguyện để Phao-Lô được gặp lại ông (Phi-lê-môn 22). Tác giả của thư tín Hê-bơ-rơ xin anh em hãy cầu nguyện để ông sẽ sớm đến cùng anh em (Hê-bơ-rơ 13:19).

Chúa của Giê-rê-mi là Đấng đem lại sự phục hồi. Chúa hứa sẽ phục hồi sức khỏe thuộc linh cho dân sự Ngài. Ngài hứa sẽ phục hồi thành phố, sự vinh hiển và cộng đồng của họ (30:17-20). Qua Chúa Giê-xu, Ngài cũng sẽ phục hồi bạn.

Bạn đang cầu nguyện Chúa phục hồi bạn trong những lãnh vực cụ thể nào?

David Coldwel

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC