NĂM MỚI

THAM GIA CHIẾN ĐẤU

Thứ Ba, 09/02/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 
Kinh Thánh:
Công Vụ 28:17-31

“Hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời” (2Ti-mô-thê 4:2a).

Suy ngẫm: Tại thành Rô-ma, Phao-lô đã nói gì với những người lãnh đạo Do Thái? Phản ứng của họ như thế nào và phản ứng của Phao-lô ra sao? Phản ứng của bạn ra sao khi bạn gặp sự ngăn trở trong việc làm chứng cho Chúa? Làm thế nào để bạn có thể vượt qua sự ngăn trở này để làm chứng cho Chúa một cách hiệu quả?

Khi mọi dấu hiệu bên ngoài cho biết bạn sẽ thất bại, thì khuynh hướng tự nhiên của bạn là ngã lòng, nếu không muốn nói là bỏ cuộc. Để tiếp tục cuộc chiến đấu, bạn cần biết rằng ít nhất cũng còn một hy vọng nào đó để chiến thắng.

Khi các Cơ Đốc nhân ở thế kỷ đấu tiên nhìn vào cuộc chiến đấu, họ thấy dường như không thể chống lại được. Các nhà hội khắp nơi từ chối sứ điệp Phúc Âm và tìm cách làm cho họ gặp khó khăn với chính quyền La Mã; văn hóa của ngoại giáo cười nhạo sứ điệp Phúc Âm; Đế quốc La Mã, với vẻ uy nghiêm của nó, khinh thường quyền làm CHÚA của Giê-xu hơn là của Sê-sa. Cơ Đốc nhân có hy vọng gì để chiến thắng những trở lực này?

Lu-ca ghi lại cho chúng ta sự thắng thế của Phúc Âm và của Nước Đức Chứa Trời. Trước hết Phao-lô nói với những người lãnh đạo Do Thái về nước Đức Chúa Trời và về Chúa Giê-xu, có một vài người bằng lòng tin (c.23, 24). Những kẻ không tin bỏ đi sau khi nghe Phao-lô nói về sự đoán phạt của Đức Chúa Trời trên những người Y-sơ-ra-ên không tin và sự cứu rỗi của Ngài dành cho những người ngoại bang bằng lòng tin Chúa.

Sau đó, Phao-lô đã giảng Phúc Âm cách “dạn dĩ và không có sự ngăn trở nào” trong hai năm tại thành Rô-ma. Bản ký thuật của Lu-ca về Đức Thánh Linh trong thời đại các sứ đồ đã kết thúc như vậy và lời kết luận chung là: Phúc Âm được công bố từ giữa kinh đô của đế quốc. Phúc Âm và những người công bố đã đắc thắng mọi trở lực và mọi kẻ thù. Sự đắc thắng là tuyệt đỉnh câu chuyện Lu-ca ghi lại. Lu-ca chấm dứt sứ mạng của ông và ông khích lệ Hội Thánh trung tín đem Phúc Âm đến cùng khắp trái đất, vì "sự dạy dỗ về Đức Chúa Giê-xu Christ cách tự do trọn vẹn, chẳng ai ngăn cấm người hết”.

Trong ngày cuối năm này nhìn lại hành trình đi qua của chính mình, của Hội Thánh, chúng ta biết bởi ân sủng Ngài, chúng ta sẽ không ngã lòng và sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Và chúng ta sẽ tiến vào năm 2013 với lời hứa của Đấng Đắc Thắng.

Lạy Chúa, con cám ơn Ngày về mọt năm đã qua với những ơn phước Chúa ban, xin cho con luôn sống biết ơn Ngài và mạnh mẽ rao truyền ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. xin dẫn con bước đi trong năm 2013 đắc thắng.

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC