KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P191)

Thứ Tư, 16/05/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 

Bài 39: GIA ĐÌNH CỦA GIA-CỐP (2)

  Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 

 Các Con Trai Gia-Cốp (tt) 

 

Tại đây, chúng ta thấy Gia-cốp và Ra-chên quay trở về với thực hành của những người thời trước. Chúng ta còn nhớ là Áp-ra-ham và Sa-ra cũng hành động như vậy. Đức Chúa Trời không chấp nhận việc đa thê trước đây, và hiện nay Ngài cũng không chấp nhận. Kinh Thánh cho chúng ta sự ký thuật chính xác, dĩ nhiên là Chúa không chấp nhận việc đa thê. Như chúng ta đã thấy việc này đã gây bao nhiêu khó khăn trong gia đình của Áp-ra-ham. Giờ đây chúng ta thấy sự khó khăn còn nhiều hơn bội phần trong gia đình Gia-cốp.

Sáng-thế Ký 30:5-8, “Bi-la thọ thai, sanh một con trai cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: Đức Chúa Trời đã xét tôi công bình, nhậm lời tôi, nên cho tôi một con trai; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai đó là Đan. Bi-la, con đòi của Ra-chên, thọ thai nữa, và sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp. Ra-chên rằng: Tôi đã hết sức chống cự với chị tôi, và tôi được thắng; vì cớ ấy, nàng đặt tên đứa trai nầy là Nép-ta-li.”

Tiếp theo đó thì Lê-a tranh cạnh với Ra-chên và làm việc tương tự, Sáng-thế Ký 30:9-13, “Lê-a thấy mình thôi sanh sản, bèn bắt Xinh-ba, con đòi mình, làm hầu cho Gia-cốp. Xinh-ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai cho Gia-cốp. Lê-a rằng: Phước biết dường bao! rồi đặt tên đứa trai đó là Gát. Xinh ba, con đòi của Lê-a, sanh một con trai thứ nhì cho Gia-cốp; thì Lê-a rằng: Tôi lấy làm vui mừng dường bao! vì các con gái sẽ xưng ta được phước; nàng bèn đặt tên đứa trai đó là A-se.”

Lê-a chẳng phải thôi sanh sản, bà chỉ ‘ngưng’ sanh sản, có lẽ bà không cần dùng đến phương kế mà em gái đã đùng để có con cái. Tuy nhiên khi tình trạng ấy xảy ra, bà đi theo bước chân của em gái và trao Xinh-ba, con đòi của mình cho Gia-cốp làm vợ. Và con cái do Xinh-ba sanh ra điều ở dưới quyền quản trị của Lê-a. Sau chuyện đó thì Lê-a tiếp tục sanh sản thêm.

Sáng-thế Ký 30:14-21, “Nhằm mùa gặt lúa mì, Ru-bên đi ra đồng gặp được những trái phong già, đem về dâng cho Lê-a, mẹ mình. Ra-chên bèn nói cùng Lê-a rằng: Xin chị hãy cho tôi những trái phong già của con chị đó. Đáp rằng: Cướp chồng tao há là một việc nhỏ sao, nên mầy còn muốn lấy trái phong già của con trai tao nữa? Ra-chên rằng: Ừ thôi! chồng ta hãy ở cùng chị tối đêm nay, đổi cho trái phong già của con chị đó. Đến chiều, Gia-cốp ở ngoài đồng về, thì Lê-a đến trước mặt người mà nói rằng: Chàng hãy lại cùng tôi, vì tôi đã dùng trái phong già của con tôi chịu thuê được chàng; vậy, đêm đó người lại nằm cùng nàng. Đức Chúa Trời nhậm lời Lê-a, nàng thọ thai và sanh cho Gia-cốp một con trai thứ năm. Nàng rằng: Đức Chúa Trời đã đền công tôi, vì cớ tôi đã trao con đòi cho chồng; vậy, nàng đặt tên đứa con trai đó là Y-sa-ca. Lê-a thọ thai nữa, sanh một con trai thứ sáu cho Gia-cốp, bèn nói rằng: Đức Chúa Trời ban cho tôi một vật quí báu; lần nầy chồng sẽ ở cùng tôi, vì đã sanh cho người sáu con trai rồi. Nàng đặt tên đứa con trai nầy là Sa-bu-lôn. Kế đó, nàng sanh một con gái, đặt tên là Đi-na.”

Tình trạng tranh cạnh và ghen hờn trong gia đình của người có nhiều vợ này vẫn tiếp tục, mặc dầu hai người vợ này là chị em, hoặc có lẽ vì là chị em nên, càng cạnh tranh và ghen hờn. Như vậy không còn nghi ngờ chi nữa, mục tiêu của bản ký thuật nầy là mô tả các tệ đoan của chủ nghĩa đa thê. Nhưng còn có mục tiêu chính yếu là tỏ rõ tổ phụ của mười hai chi phái đã ra đời thể nào. Đức Chúa Trời cho thấy sự hình thành nền tảng cho dòng dõi của Áp-ra-ham, và gia tăng cách mau lẹ.

Tình cảnh của Gia-cốp cũng không phải là sung sướng gì. Tới mức nào đó ông phải đi qua lại từ vợ này, đến vợ khác và cả hai con đòi nữa. Cuộc tranh cạnh kịch liệt giữa hai vợ của Gia-cốp, hầu như chẳng còn biết hổ thẹn.

Còn Tiếp

 

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P302)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P301)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P300)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P221)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC