KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P119)

Thứ Năm, 12/10/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Bài 25: Đức Chúa Trời Tái Xác Hứa Với Áp-ra-ham, Lập Phép Cắt Bì

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng Thế Ký 17:1-27

Trong bài này chúng ta cùng đến một đoạn nữa trong hành trình đức tin của Áp-ra-ham. Có lúc nào chúng ta suy nghĩ đến đức tin theo Chúa của chính mình hay không? Từng hồi, từng lúc Chúa tỏ bày những việc xảy ra trong đời sống của mình, để gây dựng đức tin của chúng ta mạnh mẽ hơn.   

Nhiều người cảm thấy đoạn 17 là một đoạn nổi bật nhất trong sách Sáng Thế Ký. Trong đoạn này Đức Chúa Trời lập giao ước với Áp-ram, và xác chứng lại lời hứa của Ngài cùng Áp-ram về đứa con trai. Đức Chúa Trời nói với Áp-ram rằng, Ích-ma-ên không phải là con của lời hứa. Trong khía cạnh sự nhận thức nào đó, đoạn nầy là đoạn căn bản của sách Sáng Thế Ký, và nó có thể là đoạn căn bản của toàn thể Kinh Thánh. Giao ước của Đức Chúa Trời với Áp-ram có hai điều quan trọng: Con cháu và đất hứa. Ngài đã tỏ bày chính mình Ngài với danh xưng mới: Đức Chúa Trời toàn năng - và Ngài cũng đổi tên mới cho Áp-ram. Đến điểm nầy tên Áp-ram được đổi là Áp-ra-ham. Áp-ram có nghĩa là “cha cao quý,” và Áp-ra-ham là “cha của nhiều dân tộc.” Ích-ma-ên không phải là con của lời hứa cho Áp-ra-ham, trong đoạn nầy có nói rất rõ.  

ĐỨC CHÚA TRỜI HIỆN RA VỚI DANH XƯNG MỚI VÀ ĐẶT TÊN MỚI CHO ÁP-RA-HAM. 

Sáng Thế Ký 17:1, “Khi Áp-ram được chín mươi chín tuổi, thì Đức Giê-hô-va hiện đến cùng người và phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy đi ở trước mặt ta làm một người trọn vẹn.” 

Hãy suy nghĩ điều này: Áp-ram đã 86 tuổi khi Ích-ma-ên được sanh ra, cho đến 14 năm sau, Y-sác mới được sanh ra.

Đức Chúa Trời hiện ra cùng Áp-ram và nói: “Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; Ngươi hãy đi ở trước mặt ta, làm một người trọn vẹn.” Đức Chúa Trời nói “Ta là Đức Chúa Trời toàn năng”- Đây là danh xưng mới của Ngài tỏ ra cho Áp-ram. 

Sáng Thế Ký 17:2, “Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, làm cho dòng dõi ngươi thêm nhiều quá-bội.” 

Trong đoạn nầy chúng ta tìm thấy 13 lần chữ “giao ước.” Nó xuất hiện 13 lần trong 27 câu, dĩ nhiên Đức Chúa Trời nói về giao ước. Đây là lần thứ năm Đức Chúa Trời hiện ra cùng Áp-ram. Ngài không phải chỉ làm giao ước, nhưng cũng xác nhận lại lời hứa của Ngài về đứa con trai. Chắn chắc rằng đứa con trai đó không phải là Ích-ma-ên. 

Phao-lô viết trong sách Rô-ma 4:19 nói rằng: Người thấy thân thể mình hao mòn, vì đã gần đầy trăm tuổi, và thấy Sa-ra không thể sanh đẻ được nữa, song đức tin chẳng kém. 

Tử cung của bà Sa-rai giống như mồ mả, nó là chỗ của sự chết. Từ chỗ chết trở thành sống. Y-sác được sanh ra. Phao-lô kết luận Rô-ma 4 nói về Chúa Giê-xu: “Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta, và sống lại vì sự xưng công bình của chúng ta” (Rô-ma 4:25). 

Sự sống ra từ sự chết. Đó cũng là lời hứa Đức Chúa Trời với con người ngày hôm nay. Khi Đức Chúa Trời xác hứa Áp-ra-ham lúc 99 tuổi và còn Sa-rai 89 tuổi. Khi Y-sác được sanh ra, Áp-ra-ham được 100 tuổi, còn Sa-rai 90 tuổi. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P236)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P235)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P234)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P233)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P232)

1 2 3 4 5 ... 60 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC