KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P177)

Thứ Tư, 04/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 36: GIA-CỐP CƯỚP PHƯỚC LÀNH CỦA Ê-SAU (3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

 Âm Mưu Thành Công Và Gia-cốp Gạt Cha Của Mình

Sáng Thế Ký 27:18-20, “Gia-cốp bưng đến cha mình và nói rằng: Thưa cha! Y-sác đáp: Có cha đây; con là đứa nào đó? Gia-cốp thưa: Tôi là Ê-sau, con trưởng nam của cha; con đã làm theo lời cha dặn biểu; xin cha dậy, ngồi ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha sẽ chúc phước cho con. Y-sác hỏi rằng: Sao con đi săn được mau thế? Thưa rằng: Ấy nhờ Giê-hô-va Đức Chúa Trời của cha xui tôi gặp mau vậy.”

Giọng nói không giống như giọng nói của Ê-sau. Người con trai nầy có điểm đặc biệt, đó là sự sùng kính dối trá. Chúng ta sẽ tìm thấy nhiều sự gian trá trong lãnh vực này ngày hôm nay. Họ nói về Đức Chúa Trời dẫn dắt họ. Thỉnh thoảng Đức Chúa Trời hướng dẫn họ làm việc lạ thường. Thỉnh thoảng có những người Cơ Đốc làm những việc phạm pháp. Nhưng họ lại cầu nguyện cho vấn đề đó và nói đó là ý của Đức Chúa Trời.

Sáng Thế Ký 27:21-27, “Y-sác nói cùng Gia-cốp rằng: Hỡi con! hãy lại gần đặng cha rờ thử xem có phải là Ê-sau, con của cha chăng? Gia-cốp bèn lại gần Y-sác; người rờ và nói rằng: Tiếng nói thì của Gia-cốp, còn hai tay lại của Ê-sau. Người chẳng nhận biết đặng vì hai tay cũng có lông như của anh, là Ê-sau. Vậy Y-sác chúc phước cho. Người lại hỏi rằng: Ấy con thật là Ê-sau, con trai ta, phải chăng? Gia-cốp thưa: Phải, con đây. Y-sác bèn nói: Hãy dọn cho cha ăn lấy thịt săn của con, đặng linh hồn cha chúc phước cho con. Gia-cốp dọn cho người ăn, cũng có đem rượu cho người uống nữa. Rồi Y-sác cha người nói rằng: Hỡi con! hãy lại gần và hôn cha. Gia-cốp bèn lại gần và hôn người. Y-sác đánh mùi thơm của áo con, liền chúc phước cho, và nói rằng: Nầy, mùi hương của con ta, Khác nào mùi hương của cánh đồng mà Đức Giê-hô-va đã ban phước cho.”

Chúng ta có thể nói rằng Y-sác nghi ngờ có gì khác lạ, nhưng Rê-bê-ca biết Y-sác rất rõ và bà đã chuẩn bị rất chi tiết để Y-sác không nhận ra.

Sáng Thế Ký 27:28-29, “Cầu xin Đức Chúa Trời cho con sương móc trên trời xuống, Được màu mỡ của đất, và dư dật lúa mì cùng rượu. Muôn dân phải phục con, Các nước phải quì lạy trước mặt con! Hãy được quyền chủ các anh em, Các con trai của mẹ con phải quì lạy trước mặt con! Ai rủa sả con sẽ bị rủa sả lại, Ai cầu phước cho con, sẽ được ban phước lại!”

Lời chúc phước của Y-sác có tính chất thi ca, vì thốt ra trong lúc tình cảm cao quý rất phấn khởi. Về phương diện hình thức, tính chất thi ca này được đánh dấu bằng cách đối chiếu và dùng những danh từ thi ca.

Bắt đầu từ chỗ nhớ lại các loại cỏ thơm mà mùi hương dính chặt vào áo Ê-sau, Y-sác có lý lắm mà giải thích hương ấy là dấu hiệu do ơn phước của Đức Giê-hô-va ban cho. Quả thật hương thơm của đồng ruộng nhắc cho ông nhớ Chúa nhơn lành bày tỏ lòng nhơn lành của Ngài bằng nhiều ơn phước đẹp đẽ. Vậy, vì suy luận về ơn phước của Đức Chúa Trời, nên xưng Đức Giê-hô-va từ lúc mở đầu là hợp lý. Y-sác chúc cho các ơn phước là sương móc và phì nhiêu. Kết quả của hai phước này là mùa màng được thạnh mậu. Ấy vì sương móc dầy nặng của xứ Pha-lét-tin, hầu bù lại chỗ thiếu nước mưa trong mùa khô hạn. “Sương móc trên trời” chính là ơn tứ thiên đàng. ‘Sương móc và các chỗ phì nhiêu’ là nguyên nhân sanh ra kết quả, là lúa mì cùng rượu, là đồ ăn, đồ uống cần yếu. Bao nhiêu đó là ơn phước liên quan đến lương thực hằng ngày.

Phần thứ hai của lời chúc phước liên quan đến kẻ khác, cùng vấn đề cai trị và sự hùng cường. Đặc biệt khi suy luận đến mối liên quan giữa hai anh em. Khi Y-sác nói “Hãy được quyền chủ các anh em” ông có ý để cho con cháu Ê-sau cai trị con cháu Gia-cốp. Qua lời này ông toan hủy bỏ và vô hiệu hóa quyết định nguyên thủy của Đức Chúa Trời, về mối liên quan giữa hai con ấy. Vậy theo phương diện này, lời Y-sác nói đây thật táo bạo và tự thị, thậm chí thách đố Đấng Toàn năng.

Tóm lại, ai mà không thích những ơn phước như vậy. Chắc hẳn ơn phước này là gia tài quý báu, vì do cha sùng kính chúc cho con sùng kính và xứng đáng, đúng theo ý chỉ và ý định của Đức Chúa Trời.     

Y-sác ban cho sự chúc phước với những gì mà ông đã nhận – ông truyền nó lại cho con ông. Điều rất thích thú là tất cả đều này thuộc về cho Gia-cốp. Đức Chúa Trời có nói điều đó. Đức Chúa Trời đã sẵn sàng chúc phước cho Gia-cốp. Nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận bất cứ sự lừa dối nào.

(Còn tiếp)

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P294)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P293)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P292)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P291)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC