KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P180)

Thứ Sáu, 13/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 BÀI 37: GIA-CỐP ĐI QUA NHÀ LA-BAN (1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng-thế Ký 28:1-22

Trong bài này chúng ta tiếp tục tìm hiểu về đời sống Gia-cốp. Trong đoạn trước, chúng ta thấy Gia-cốp làm một trong những việc thật tệ mà những người khác không thể làm. Ông đã làm theo sự hướng dẫn của mẹ ông. Thỉnh thoảng có những người tự bào chữa cho chính họ về tình trạng hiện tại của mình, họ nói bởi vì mẹ của họ không yêu thương khi họ còn nhỏ. Gia-cốp thì không có thể nói như vậy. Gia-cốp đã được thương yêu và được cưng chìu. Khi ông đã được yêu cầu làm những việc bất kính, thì ông cũng làm. Ông cũng đã đoạt quyền trưởng nam của Ê-sau.

Quyền trưởng nam đã dành sẵn cho ông. Hình thức của cha ông chúc phước không còn cần thiết nữa. Kinh thánh không đề cập việc Áp-ra-ham không chúc phước cho Y-sác. Đức Chúa Trời đã ban phước cho Y-sác. Và Đức Chúa Trời là Đấng sẽ ban phước cho Gia-cốp. Sự lường gạt là điều không cần thiết, nhưng Đức Chúa Trời sẽ giải quyết với ông, chúng ta sẽ thấy chắc chắn điều đó.

 Dự định của Rê-bê-ca nghĩ rằng, bây giờ thì thích đáng và hợp lý. Nó có thể là điều đúng trong trường hợp nầy. Bà không đề cập với Y-sác rằng, bà muốn đưa Gia-cốp đi đến nhà anh của bà để chạy trốn sự trả thù của anh Gia-cốp là Ê-sau, nhưng bà đề cập đến lý do cưới vợ cho Gia-cốp trong vòng gia đình của bà. 

 Trong đoạn nầy chúng ta thấy Gia-cốp sẽ rời khỏi gia đình. Ông đi đến Bê-tên là nơi mà Đức Chúa Trời hiện ra với ông và tái xác nhận với ông về giao ước đã lập với Áp-ra-ham.  

GIA-CỐP RỜI KHỎI GIA ĐÌNH 

Sáng-thế Ký 28:1, “Y-sác bèn gọi Gia-cốp, chúc phước cho và dặn rằng: Con chớ chọn một người vợ nào hết trong bọn con gái Ca-na-an.” 

Xuyên qua sách Cựu ước, chúng ta thấy Đức Chúa Trời không muốn những người tin kính Chúa, kết hôn với những người không tin kính Chúa. Đây là lý do để tin rằng, trong đoạn 6 của sách Sáng-thế Ký, nơi đây nói rằng, các con trai của Đức Chúa Trời tìm kiếm con gái loài người, điều đó nói rằng dòng dõi người tin kính kết hôn với người không tin kính. Cuối cùng kết quả đưa sự đoán phạt của cơn nước lụt chỉ còn sót lại một gia đình tin kính.  

Việc kết hôn với những dân tộc không thờ kính, luôn luôn dẫn đến sự không thờ kính. Chúng ta phải cảnh giác điều nầy. Chúng ta đang sống trong thời kỳ mà những người trẻ không nhận sự hướng dẫn từ nơi những người lớn tuổi. Họ không thấy được những điều tốt từ nơi những người hướng dẫn họ.  

Một vị mục sư lo cố vấn về hôn nhân trong nhiều năm kể lại từng trải của mình. Một cô gái trẻ đến gặp mục sư và nói rằng cô gặp đúng người và muốn kết hôn với người này. Nhưng chàng thanh niên này không phải là Cơ Đốc nhân, dầu vậy cô muốn kết hôn với anh ta và hy vọng sẽ dẫn dắt anh bạn trở lại cùng Chúa. Mục sư nói cho cô gái biết, nếu cô không dẫn dắt người bạn của cô đến với Chúa trước khi kết hôn, thì cô sẽ không thể nào dẫn dắt bạn cô trở lại cùng Chúa sau khi kết hôn. 

Đức Chúa Trời cấm người tin kính kết hôn với người không tin kính. Bởi vì nó luôn luôn dẫn đến sự buồn khổ. Vị mục sư cố vấn này đã chứng kiến hằng trăm trường hợp như vậy. Cho nên ông cảnh giác rằng chúng ta không thể đi ngược lại lời Chúa đã công cố, người tin kính không được kết hôn với người không tin kính. 

2 Cô-rinh-tô 6:14, “Chớ mang ách chung với kẻ chẳng tin. Bởi vì công bình với gian ác có hòa hiệp nhau được chăng? Sự sáng với sự tối có thông đồng nhau được chăng?” 

Tân ước nói thẳng đến vấn đề người tin, không thể mang ách chung với người không tin. Vì hai ách không giống nhau, không thể cùng làm việc chung nhau. Đức Chúa Trời cấm việc kết hôn như thế.   

Trở lại Sáng-thế Ký 28:2-5 cho chúng ta biết tiếp việc xảy đến cho Gia-cốp: “Hãy đứng dậy, đi qua xứ Pha-đan-A-ram, tại nhà Bê-tu-ên, ông ngoại con, và cưới ở đó một người vợ trong các con gái của La-ban, là cậu con. Cầu xin Đức Chúa Trời toàn năng ban phước cho con, làm con sanh sản, thêm nhiều và trở nên một đám dân đông. Cầu xin Ngài ban cho con và dòng dõi con phước lành của Áp-ra-ham, hầu cho xứ con đã kiều ngụ sẽ làm sản nghiệp cho con, tức xứ Ngài đã ban cho Áp-ra-ham! Rồi Y-sác sai Gia-cốp đi qua xứ Pha-đan-A-ram, đến nhà La-ban, con trai Bê-tu-ên, vốn người A-ram, lại là anh của Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cốp và Ê-sau.” 

Đó là điều rõ ràng, bây giờ Y-sác hiểu rằng Đức Chúa Trời đã ban phước cho Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời đã chuyển phước đó cho ông và ông chúc phước đó cho con ông là Gia-cốp. 

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P294)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P293)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P292)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P291)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC