KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P181)

Thứ Hai, 16/04/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 BÀI 37: GIA-CỐP ĐI QUA NHÀ LA-BAN (2)

 Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Ê-Sau Cưới Con Của Ích-Ma-Ên  

Sáng-thế Ký 28:6-9, “Ê-sau thấy Y-sác đã chúc phước cho Gia-cốp, và sai đi qua xứ Pha-đan-A-ram đặng cưới vợ; và trong lúc đương chúc phước có dặn rằng: Chớ cưới vợ trong bọn con gái Ca-na-an; lại đã thấy Gia-cốp vâng lời cha me đi qua xứ Pha-đan-A-ram đó, thì biết rằng bọn con gái Ca-na-an không vừa ý Y-sác, cha mình; nên người bèn đi đến nhà Ích-ma-ên (ngoài hai người vợ đã có rồi) cưới thêm nàng Ma-ba-lát, con gái của Ích-ma-ên, cháu nội của Áp-ra-ham và em của Nê-ba-giốt.” 

Kinh Thánh không đề cập đến những dòng dõi của Ích-ma-ên một cách liên tục. Dầu vậy, dòng tộc của ông vẫn thỉnh thoảng được đề cập. Như tại đây nói đến việc Ê-sau đi cưới con gái của Ích-ma-ên. Ê-sau nghĩ rằng điều này có thể làm vui lòng cha mình. Chúng ta thấy Ê-sau thiếu nhận thức những vấn đề thuộc linh. Vì dòng dõi của Ích-ma-ên cũng bị Đức Chúa Trời từ chối như dân tộc Ca-na-an vậy.  

Đức Chúa Trời Hiện Ra Với Gia-Cốp Ở Bê-Tên 

Sáng-thế Ký 28:10-12, “Gia-cốp từ Bê-e-Sê-ba đi đến Cha-ran, tới một chỗ kia, mặt trời đã khuất, thì qua đêm tại đó. Người lấy một hòn đá làm gối đầu, và nằm ngủ tại đó; bèn chiêm bao thấy một cái thang bắc từ dưới đất, đầu đến tận trời, các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên xuống trên thang đó.”  

Nơi mà Gia-cốp đến là Bê-tên, có nghĩa là nhà của Đức Chúa Trời. Bê-tên cách Giê-ru-sa-lem 12 dặm về phía bắc, trong khi nhà của Gia-cốp cách Giê-ru-sa-lem 25-30 dặm về phía nam, như vậy Gia-cốp đã di chuyển khoảng 40 dặm trong ngày đầu tiên. Chúng ta thấy Gia-cốp cố gắng đi thật nhanh cho xa anh mình là Ê-sau. 

Cảm xúc của Gia-cốp trong đêm đầu tiên đó như thế nào? Chắc chắn rằng ông cảm thấy cô-đơn, nhớ nhà, có thể là đây là đêm đầu tiên mà ông rời nhà một mình. Gia-cốp là người từ nhỏ  đã sống quanh quẩn trong nhà gần bên mẹ, đêm xa nhà đầu tiên chắc chắn ông cảm thấy nhớ nhà, nhớ mẹ nhiều lắm.  

Hãy chú ý những gì xảy ra. Ông lấy hòn đá gối đầu nằm ngủ. Nơi đó tối tăm, ảm đạm, vắng vẻ. Nhưng nơi đây là nơi cao trong đời sống của Gia-cốp, không những vào lúc này mà còn sau này nữa. Ông đến đó và nằm ngủ qua đêm. Vì tại đây Gia-cốp thấy Đức Chúa Trời hiện ra. 

Đức Chúa Trời Tái Xác Hứa Giao Ước Áp-Ra-Ham 

Sáng-thế Ký 28:13-15, “Nầy, Đức Giê-hô-va ngự trên đầu thang mà phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, cùng là Đức Chúa Trời của Y-sác. Ta sẽ cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi đương nằm ngủ đây. Dòng dõi ngươi sẽ đông như cát bụi trên mặt đất, tràn ra đến đông tây nam bắc, và các chi họ thế gian sẽ nhờ ngươi và dòng dõi ngươi mà được phước. Nầy, ta ở cùng ngươi, ngươi đi đâu, sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ nầy; vì ta không bao giờ bỏ ngươi cho đến khi ta làm xong những điều ta đã hứa cùng ngươi.” 

Đây cũng chính là nơi mà Đức Chúa Trời hiện ra cùng Áp-ra-ham lần đầu tiên khi ông tới khu vực Pha-lét-tin. 

Bây giờ Đức Chúa Trời hứa ban cho Gia-cốp chính xác những gì mà Ngài đã hứa ban cho Áp-ra-ham. Ngài đã lập lại cùng Y-sác và bây giờ Ngài cũng nhắc lại với Gia-cốp, Ngài sẽ thực hiện giao ước. 

Những lời này rất hữu ích và an ủi cho một người cô đơn, nhớ nhà như Gia-cốp khi phải rời nhà trong sự hối hả. Ông trên đường rời khỏi quê hương, và trong đêm đầu tiên này Đức Chúa Trời nói với ông, “Nầy, Ta ở cùng ngươi, ngươi ở đâu ta sẽ theo gìn giữ đó, và đem ngươi về xứ này.” 

Lưu ý, không phải Đức Chúa Trời ban ơn cho kẻ lường gạt, mưu lược như Gia-cốp. Nhưng Gia-cốp cần được bổ lại sức mạnh trong đức tin, được nâng đỡ bằng những lời hứa rộng rãi, vì chàng đã ăn năn tội lỗi, và rất cần ân điển của Đức Chúa Trời làm cho vững dạ. Đồng thời nâng đỡ ông khi buồn lo rời khỏi gia đình.  

(Còn tiếp)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P285)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P284)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P282)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P281)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC