KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P224)

Thứ Sáu, 17/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 45: DÒNG DÕI CỦA Ê-SAU (3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng thế ký 36  

Dòng Dõi Của Ê-Sau 

Sáng thế ký 36:9-14, “Đây là dòng dõi Ê-sau, tổ phụ dân Ê-đôm, ở trên núi Sê-i-rơ. Đây là tên các con trai Ê-sau: A-đa vợ người, sanh Ê-li-pha; Bách-mát, cũng vợ người, sanh Rê-u-ên.  Con trai của Ê-li-pha là Thê-ma, Ô-ma, Xê-phô, Ga-tham và Kê-na. Thim-na, vợ lẽ Ê-li-pha, con trai của Ê-sau, sanh A-ma-léc cho người. Đó là cháu của A-đa, vợ Ê-sau. Còn đây là con trai của Rê-u-ên: Na-hát, Xê-rách, Sam-ma và Mích-xa. Ấy là các cháu của Bách-mát, cùng vợ Ê-sau. Và mấy người nầy là con trai của Ô-lô-li-ba-ma, vợ của Ê-sau, con gái A-na, cháu ngoại Xi-bê-ôn. Nàng sanh cho Ê-sau Giê-úc, Gai-lam, và Cô-ra.”

 Bắt đầu từ lịch sử của Ê-sau và con cháu từ vùng núi Sê-i-rơ, để phân biệt rõ với thời ông ở xứ Ca-na-an. Từ đây bắt đầu hình thành dân tộc A-ma-léc. Tiếp theo các thế kỷ sau đó, những chi tộc này lan rộng ra nhiều hướng. Cũng có rất nhiều người trong số họ đi xuyên qua miền bắc Phi-châu. Tất cả các chủng tộc Ả-rập đến từ con cháu Áp-ra-ham, qua bà A-ga là người Ai-cập hay là qua bà Kê-tu-ra mà Áp-ra-ham cưới sau khi bà Sa-ra qua đời. Có nhiều sự cưới gả qua lại với các chủng tộc này. Nhưng tất cả các chủng tộc này ra từ cùng một gia đình.  

Hiện nay ở vùng Trung Đông vẫn còn có sự thù nghịch giữa người Ả-rập và người Do Thái, nhưng khi truy tầm về nguồn gốc trước đây thì họ là anh em bà con với nhau.      

Sáng thế ký 36:15-19, “Đây là các trưởng tộc trong vòng con cháu Ê-sau: Các con trai Ê-li-pha, con trưởng nam của Ê-sau, là trưởng tộc Thê-man, trưởng tộc Ô-ma, trưởng tộc Xê-phô, trưởng tộc Kê-na, trưởng tộc A-ma-léc. Đó là các trưởng tộc do nơi Ê-li-pha sanh tại xứ Ê-đôm, và là các cháu của A-đa. Đây là các con trai của Rê-u-ên, con Ê-sau: trưởng tộc Na-hát, trưởng tộc Xê-rách, trưởng tộc Sam-ma, và trưởng tộc Mích-xa. Đó là các trưởng tộc do nơi Rê-u-ên sanh ra tại xứ Ê-đôm, và là các cháu của Bách-mát. Đây là các con trai của Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau: trưởng tộc Giê-úc, trưởng tộc Gia-lam, và trưởng tộc Cô-ra. Đó là mấy trưởng tộc do Ô-hô-li-ba-ma, vợ Ê-sau, con gái của A-na, sanh ra. Ấy là các con trai của Ê-sau, tức là Ê-đôm, và đó là mấy trưởng tộc của họ.” 

Tại đây thế giới bắt đầu dùng chữ ‘trưởng tộc.’ Từ đây bắt đầu giới quý tộc. Họ mang một tước vị, và mỗi người con trai của Ê-sau trở thành trưởng tộc. Từ đây họ có công việc xứng hợp với tước vị của mình. Con cháu của Ê-sau dùng tước vị rất sớm, họ là người cai trị một ngàn người hay một ngàn gia đình. Chúng ta thấy là họ có các trưởng tộc trong từng gia đình. Nhiều người hôm nay có thể truy tầm nguồn gốc của họ có thể ra từ những tộc tưởng này. 

Sáng thế ký 36:20-30, “Đây là các con trai của Sê-i-rơ, người Hô-rít, thuở xưa ở tại xứ đó: Lô-than, Sô-banh, Xi-bê-ôn, A-na,  Đi-sôn, Et-xe, và Đi-san. Đó là mấy con trai của Sê-i-rơ, trưởng tộc dân Hô-rít, ở tại xứ Ê-đôm. Các con trai của Lô-than là Hô-ri và Hê-man; còn Thim-na là em của gái Lô-than. Đây là các con trai của Sô-banh: Anh-van, Ma-na-hát, Ê-banh, Sê-phô, và Ô-nam. Đây là các con trai của Xi-bê-ôn: Ai-gia và A-na. Ấy là A-na có tìm đặng suối nước sôi nơi đồng vắng, trong khi chăn lừa cho Xi-bê-ôn, cha nàng. Đây là con cái của A-na: Đi-sôn và Ô-hô-li-ba-ma, con gái người. Đây là con trai của Đi-sôn: Hem-đan, Ech-ban, Dít-ran và Kê-ran. Đây là con trai của Et-xe: Binh-han, Xa-van và A-can. Đây là con trai của Đi-san: Ut-sơ và A-ran. Còn đây là các trưởng tộc dân Hô-rít: trưởng tộc Lô-than, trưởng tộc Sô-banh, trưởng tộc Xi-bê-ôn, trưởng tộc A-na, trưởng tộc Đi-sôn, trưởng tộc Et-xe, và trưởng tộc Đi-san. Đó là các trưởng tộc của dân Hô-rít, ở tại xứ Sê-i-rơ.” 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC