KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P225)

Thứ Hai, 20/08/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 45: DÒNG DÕI CỦA Ê-SAU (4)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới 

Sáng thế ký 36  

Mục đích của phân đoạn này cốt tỏ ra những ai là dòng dõi của Sê-i-rơ, một dân quan trọng khác kết hợp thành dân Ê-đôm, đây là nhóm người có cội nguồn từ trước khi con cháu Ê-đôm đến. Dân Sê-i-rơ thường chỉ về xứ của người Ê-đôm, nằm ở phía nam của biển Chết. Họ thành dân tộc Hô-rít (nghĩa là kẻ ở trong đá). Có bảy trưởng tộc trong dân Hô-rít. 

Về các trưởng tộc Ê-đôm hoặc Hô-rít chẳng có lời nào xác định là họ đã tiếp tục cai trị. Trái lại, chúng ta nhận thấy họ là con cháu của cùng một thế hệ và cai trị cùng một lúc. Họ không phải là người cai trị trong khoảng thời gian như vua và truyền ngôi tiếp tục cho con cháu. 

Sáng thế ký 36:31-39, “Trước khi dân Y-sơ-ra-ên chưa có một vua nào cai trị, thì đây là các vua trị vì xứ Ê-đôm; Bê-la, con trai Bê-ô, trì vì xứ Ê-đôm; tên thành người là Đin-ha-ba. Vua Bê-la băng, Giô-báp, con trai Xê-rách, người Bốt-ra, lên kế vị. Vua Giô-báp băng, Hu-sam, người xứ Thê-man, lên kế vị. Vua Hu-sam băng, Ha-đát, con trai Bê-đát, lên kế vị. Ấy là vua nầy đánh thắng dân Ma-đi-an tại đồng Mô-áp; và tên thành người là A-vít. Vua Ha-đát băng, Sam-la, người Ma-rê-ca lên kế vị. Vua Sam-la băng, Sau-lơ, người Rê-hô-bốt ở trên mé sông, lên kế vị. Vua Sau-lơ băng, Ba-anh-Ha-man, con trai Ac-bồ, lên kế vị. vua Ba-anh-Ha-nan băng, Ha-đa lên kế vị. Tên thành người là Ba-u; vợ người là Mê-hê-ta-bê-ên, con gái của Mát-rết, cháu ngoại Mê-xa-háp.” 

Cho tới ngày nay, các nhà phê bình vẫn cho rằng phân đoạn này được viết sau thời Môi-se. Một vài nhà phê bình quả quyết như vậy mà chẳng bỏ công ra nghiên cứu để đưa ra bằng cớ. Ấy là điều mà nhà chú giải Kinh Thánh vô tư phải nhìn nhận là đối với một người như Môi-se thì lời minh xác ấy rất tự nhiên, nếu ông biết rõ rằng Đức Chúa Trời cũng định cho dòng dõi Y-sơ-ra-ên có vua trong tương lai. Vả, trước đó Môi-se đã nêu rõ rằng trong dòng dõi Y-sơ-ra-ên sẽ có nhiều vua sanh ra, như được chép trong Sáng thế ký 35:11, “Đức Chúa Trời lại phán rằng: Ta là Đức Chúa Trời toàn năng; ngươi hãy sanh sản và thêm nhiều; một dân cho đến nhiều dân đều sẽ do nơi ngươi mà sanh, cùng các vua sẽ do nơi mình ngươi mà ra.” 

Như vậy mọi lời quả quyết rằng danh sách các vua Ê-đôm, chắc chắn đã có đương thời Sau-lơ, hoặc Đa-vít hoặc Sa-lô-môn không có cớ chứng minh được. Có thể giải thích điểm này dễ dàng bằng sự thật rằng, Môi-se vốn thông thạo đề mục biện luận, đã ghi chép vua cuối cùng đồng thời với lúc ông chép sách. Chính Môi-se chẳng biết Ê-sau còn sanh thêm bao nhiêu vua nữa, hoặc còn bao lâu nữa nước Y-sơ-ra-ên mới có vua. Nhưng qua những đoạn diễn tả sự phát triển mạnh của người Ê-đôm, thì chắc chắn rất thích ứng, vì ông tỏ ra trong vấn đề lập ngôi vua, họ tiến trước dân Y-sơ-ra-ên nhiều lắm. 

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC