KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P272)

Thứ Ba, 08/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 55: GIÔ-SÉP THỬ LÒNG CÁC ANH MÌNH (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 44 

Giu-Đa Tình Nguyện Thế Chỗ Bên-Gia-Min 

Giu-đa đến phía trước, tánh cao thượng của ông bây giờ sẵn sàng đứng ra đại diện các anh. Xin nhớ rằng từ nơi chi phái Giu-đa Đấng Cứu Chuộc sẽ ra đời. Giu-đa nói một lời rất là cảm động, và được ký thuật. Ông đã xưng tất cả những tội đó ra rằng, bởi vì tội lỗi của họ mà hậu quả đến.  

Khi có ai gieo một điều ác thì không sao tránh được sự báo trả, dầu nhanh hay chậm thì chúng ta cũng sẽ thấy hậu quả. Muốn tránh hậu quả xấu thì chúng ta cần tránh gieo điều ác.   

Sáng thế ký 44:16-17, “Giu-đa đáp: Chúng tôi sẽ nói cùng chúa làm sao? Sẽ phân lại làm sao? Sẽ chữa mình chúng tôi làm sao? Đức Chúa Trời đã thấu rõ điều gian ác của tôi tớ chúa rồi. Nầy, chúng tôi cùng kẻ đã bị bắt được chén nơi tay đều làm kẻ tôi tớ cho chúa. Nhưng Giô-sép đáp rằng: Ta chẳng hề có ý làm như vậy đâu! Người mà đã bị bắt được chén nơi tay sẽ làm tôi mọi ta; còn các ngươi hãy trở về nhà cha mình bình yên.” 

Lúc này các anh Giô-sép tin là họ đã sa vào tay Đức Chúa Trời. Họ không thật sự xưng nhận mình đã làm hại Giô-sép trước đây, song đó là điều họ nghĩ đến khi nghe lời Giô-sép nói. Các anh Giô-sép cảm nhận sự báo trả của Đức Chúa Trời đã theo kịp họ. Lời minh xác của Giu-đa là lời nói của tấm lòng thành thật.  

Giô-sép muốn thử các anh mình xem họ có yêu thương Bên-gia-min hay không? Giô-sép nói Bên-gia-min là người có tội, vì thế Bên-gia-min là người phải ở lại. Họ đã bán Giô-sép làm tôi mọi, bây giờ ông nói, “Để Bên-gia-min lại, nó sẽ làm tôi mọi cho ta, nó là người có tội, còn tất cả các ngươi hãy đi về.” Và các anh Giô-sép không thể nào nghĩ rằng, họ quay về nhà mà không có Bên-gia-min. Tại đây họ bày tỏ cảm xúc tốt đẹp trong vòng các anh em. Giô-sép muốn thử họ đến cực điểm để tìm biết những tình cảm sâu kín hơn hết trong lòng. Cho nên Giô-sép mạnh dạn gạt qua đề nghị để tất cả đều ở lại làm tôi mọi, ông nói là cho các anh ra về bình an, chỉ giữ lại Bên-gia-min làm nô lệ mà thôi.

 Bây giờ chúng ta sẽ nghe Giu-đa nói tiếp, Sáng thế ký 44:18-29, “Giu-đa bèn lại gần Giô-sép mà thưa rằng: Vì chúa ngang vai Pha-ra-ôn, xin lỗi chúa, chớ nổi giận cùng kẻ tôi tớ, để tôi nói một lời cho chúa nghe. Chúa có hỏi kẻ tôi tớ rằng: Các ngươi còn cha hay là anh em nào chăng? Có thưa lại cùng chúa rằng: Chúng tôi còn một cha già, cùng một con trai đã sanh muộn cho người. Anh ruột đứa nầy đã chết rồi, nên trong vòng các con của mẹ nó, nó còn một mình, và cha thương nó lắm. Vả, chúa có dặn rằng: Hãy dẫn nó xuống đến ta, hầu cho ta thấy nó được tận mắt. Và chúng tôi có thưa lại cùng chúa rằng: Đứa trẻ chẳng lìa cha được; nếu lìa ra thì cha sẽ chết. Nhưng chúa lại dạy: Nếu em út không theo các ngươi xuống đây, thì các ngươi chẳng còn thấy mặt ta nữa. Nên khi chúng tôi trở về nhà kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, thì chúng tôi có thuật lại cho người nghe những lời của chúa. Kế ấy, cha lại biểu chúng tôi rằng: Hãy trở xuống đặng mua một ít lương thực. Chúng tôi thưa lại rằng: Không được; nhưng nếu em út đi theo cùng, thì mới trở xuống được; bằng không, thì chúng tôi không thế ra mắt người đó. Kẻ tôi tớ chúa, là cha tôi, đáp rằng: Bay biết rằng vợ ta sanh cho ta hai đứa con trai; một đứa đã từ ta đi mất-biệt; ta cũng đã nói: Chắc đã bị thú dữ xé rồi, vì đến bây giờ chưa thấy lại. Nếu bay còn dắt đứa nầy đi khỏi mặt ta nữa, rủi có điều tai hại chi xảy đến cho nó, tức nhiên bay sẽ làm cho kẻ tóc bạc nầy đau lòng xót dạ mà xuống âm phủ.” 

Đây là một lời nói thành thật được Giu-đa thốt ra bày tỏ một tình cảm sâu xa. Nó được thốt ra từ môi miệng của người mà đã có lần chai lì, không đếm xỉa gì đến đau buồn mà họ đã gây cho cha già của mình. Lời nói rất có thứ tự, vì theo các việc đã xảy ra, mà trình bày lại trong từng trường hợp. 

Tại đây Giu-đa đã kể lại những gì đã xảy ra và cảm nghĩ của cha họ. Thật sự cha họ đã bị gạt, và giờ đây thì Giô-sép đã thấy. Ông biết rõ rằng các anh ông đã nói với cha mình chuyện xảy ra của ông nhiều năm về trước. Chắc rằng đây là lần đầu tiên, một người trong họ nói nhiều nhất. Họ nói là Giô-sép “không còn” có nghĩa rằng ông đã chết. Cho nên cha già rất là quý mến Bên-gia-min là con trai út. Nếu lần này mà Bên-gia-min không về nhà thì sẽ ảnh hưởng đến sự sống còn của cha.  

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC