KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P279)

Thứ Ba, 29/01/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 57: GIA ĐÌNH GIA-CỐP XUỐNG AI-CẬP (P2)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 46 

Quả thật đã có sự gia tăng dân số nhanh chóng của người Y-sơ-ra-ên tại xứ Ai-cập. Điều gì có thể giải thích cho sự kiện này? Vì Đức Chúa Trời đã thực hiện trọn vẹn lời hứa của Ngài với Gia-cốp: “Ta là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời của cha ngươi, đừng sợ chi và hãy xuống xứ Ai-cập, vì tại đó ta sẽ làm cho ngươi thành một nước lớn.” Đức Chúa Trời đã làm trọn vẹn lời hứa của Ngài với Gia-cốp. 

Sáng thế ký 46:4-5, “Chánh ta sẽ xuống đến đó với ngươi, và chánh ta cũng sẽ dẫn ngươi về chẳng sai. Giô-sép sẽ vuốt mắt ngươi nhắm lại. Từ Bê-e-Sê-ba, Gia-cốp khởi đi; các con trai Y-sơ-ra-ên để Gia-cốp, cha mình, cùng các vợ và con mình lên xe cộ của Pha-ra-ôn đã sai đến rước những người đó.” 

Xin hãy nhớ lại rằng trước đó, Pha-ra-ôn đã gởi các thứ xe cộ từ Ai-cập đến. Họ đặt Gia-cốp lên một trong những xe đó, và thế rồi họ lên đường.

 Chúng ta cũng đã thấy được rằng cuộc đời cư trú của Gia-cốp có thể được chia thành ba vị trí địa dư: vùng đất Cha-ran, vùng đất Ca-na-an và vùng đất Ai-cập. Những vùng đất này không những chỉ về những vị trí địa dư nhưng còn hàm ý nói đến mức độ thuộc linh. Lúc đầu Gia-cốp chỉ ra đi với một cây gậy. Khi đến Cha-ran, mặc dầu ông là người của Chúa, nhưng lại sống trong xác thịt. Khi rời khỏi Cha-ran, ông lại là con người trốn chạy. Ông trốn chạy khỏi cha vợ mình và lo sợ phải gặp Ê-sau, anh mình. Rồi khi ở trong xứ Ca-na-an, Gia-cốp có trận vật lộn, nhưng lại tranh đấu theo sức riêng của mình mặc dầu ông là con người của Chúa. Bây giờ khi sắp sửa đi đến Ai-cập, ông không còn bước đi theo sức riêng của mình và không còn phải trốn chạy nữa. Lúc này ông bước đi bởi đức tin. 

Dầu Giô-sép là con người nổi bật trong phần này của Kinh Thánh Sáng thế ký, nhưng chúng ta chân thành ghi nhận những biến cố về con người thuộc linh và đức tin trong cuộc đời Gia-cốp. Gia-cốp đã trở thành một con người mà Đức Chúa Trời muốn, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể biến cải ông trở nên con người như thế. 

Cuộc đời của Gia-cốp tại Cha-ran tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời, nhưng sống trong xác thịt. Cuộc đời của Gia-cốp tại xứ Ca-na-an tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời nhưng lại cậy vào sức riêng mình. Và cuộc đời của Gia-cốp tại xứ Ai-cập tiêu biểu cho con cái của Đức Chúa Trời bước đi trong đức tin. 

Điều này cũng giống như nhiều người trong chúng ta ngày nay. Trước kia chúng ta có lần nghe biết Phúc âm là Lời của Đức Chúa Trời, rồi chúng ta quay về với Chúa. Cũng có một giai đoạn trong đời sống, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể tự dựa trên chính bản thân mình để mà tranh đấu, và điều đó đã trải qua trong nhiều năm tháng. Rồi lại cũng có một thời chúng ta được trưởng thành trong đức tin qua ân điển và trong sự thông biết về Cứu Chúa Giê-xu Christ và rồi bước đi trong đức tin. 

Sáng thế ký 46:6-7, “Chúng cũng đem theo các súc vật và của cải mình đã gây dựng tại xứ Ca-na-an, mà đi đến xứ Ê-díp-tô. Vậy, Gia-cốp cùng cả nhà người, nào các con trai, nào các cháu trai, nào các con gái, nào các cháu gái, thảy đều xuống xứ Ê-díp-tô.” 

Vì cơn đói kém đã xảy ra, Gia-cốp phải đưa mọi người, gồm các con cái và cháu chắt của mình cùng tất cả bầy gia súc theo họ di chuyển về xứ Ai-cập, hầu cho tất cả được sống còn qua cơn nguy khốn. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC