KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P28)

Thứ Hai, 09/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


6. Vâng Lời Kinh Thánh

Để nghiên cứu và hiểu lời Chúa, sự vâng lời là điều quan trọng. Thí dụ như trường hợp của Áp-ra-ham, Đức Chúa Trời hiện ra cùng ông và kêu gọi ông rời khỏi quê hương của mình là U-rơ, và Ngài ban cho ông đất hứa. Khi Áp-ra-ham vâng theo lời Chúa thì Ngài bày tỏ lẽ thật cho ông.

Ngay trong các sách Tin lành nói sự cứu rỗi linh hồn cho chúng ta cũng được xác định bởi sự vâng lời. Trong các tài liệu viết về Tin lành có thư tín Rô-ma, Phao-lô đặt vấn đề vâng lời khi ông khởi đầu viết (1:5) “Nhờ Ngài chúng ta nhận lãnh ân điển và chức sứ đồ, để đem mọi dân ngọai đến sự vâng phục của đức tin, vì danh Ngài.”

Đến cuối sách Rô-ma, Phao-Lô nói thêm (16:26) “Mà bây giờ được bày ra và theo lịnh của Đức Chúa Trời hằng sống, bởi các sách tiên tri bày ra cho mọi dân điều biết, đặng đem họ đến sự vâng phục của đức tin.”

Vâng phục của đức tin là điều Phao-lô nói sau cùng của lá thơ. Còn phần giữa là gì? Phao-lô trình bày ý nghĩa của Tin lành và các giáo lý quan trọng. Sau đó ông kết luận trong phần cuối liên quan đến những việc chúng ta cần làm. Phao-lô đặt Tin lành là vấn đề của sự vâng phục.

Sự vâng phục của đức tin là điều quan trọng. Đây là nơi A-đam và Ê-va đi sai. Chúa bảo ông bà như vầy: “Ngươi được tự do ăn hoa quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn chắc sẽ chết.”(Sáng Thế Ký 2:15-17)

Nhưng bà Ê-va nghe lời ma quỷ là kẻ thù của Đức Chúa Trời, và không vâng lời Ngài. “Người nữ thấy trái của cây đó bộ ăn ngon, lại đẹp mắt và quí vì để mở trí khôn, bèn hái ăn, rồi trao cho chồng đứng gần mình, chồng cũng ăn nữa.” (Sáng Thế Ký 3:6)

Vâng lời Đức Chúa Trời là điều rất quan trọng. Chúng ta cần ý thức rằng, Đức Chúa Trời sẽ không tiếp tục tỏ bày lẽ thật cho chúng ta nếu chúng ta không vâng lời. Cho nên chúng ta phải vâng theo lời Kinh Thánh nếu chúng ta muốn tìm thấy ích lợi từ việc đọc, học và nghiên cứu Kinh Thánh.

Chúa Giê-xu nói ai vâng lời Ngài là người khôn ngoan.“Vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây, thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên hòn đá. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy; song không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây, mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát. Có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhà ấy, thì bị sập, hư hại rất nhiều.” (Ma-thi-ơ 7:24-27).

Thánh Gia-cơ viết và ví sánh việc vâng Lời Chúa như việc soi gương:

“Hãy làm theo lời, chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình. Vì, nếu có kẻ nghe lời mà không làm theo thì khác nào người kia soi mặt mình trong gương, thấy rồi thì đi, liền quên mặt ra thể nào. Nhưng kẻ nào xét kĩ luật pháp trọn vẹn, là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc nó, thì kẻ đó sẽ tìm được phước trong sự mình vâng lời.” (Gia-cơ 1:22-25).

Tiên tri Sa-mu-ên nói về sự vâng lời như sau:“Đức Giê-hô-va há đẹp lòng của lễ thiêu và của lễ thù ân bằng sự vâng theo lời phán của Ngài ư? Vả, sự vâng lời tốt hơn của tế lễ; sự nghe theo tốt hơn mỡ chiên đực.” (1Sa-mu-ên 15:22).

Việc vâng lời Đức Chúa Trời rất quan trọng bởi vì có những người chung quanh đánh giá đời sống Cơ Đốc của chúng ta để xem chúng ta có tin tưởng vào Lời của Đức Chúa Trời không?

Ông Cowan nói rằng “Cách tốt nhứt để bảo vệ Tin lành là sống xứng đáng với Tin lành.”

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P202)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P204)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P201)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P200)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P199)

1 2 3 4 5 ... 61 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC