KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P280)

Thứ Sáu, 01/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 57: GIA ĐÌNH GIA-CỐP XUỐNG AI-CẬP (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 46 

Những câu Kinh Thánh tiếp theo trong đoạn này (8-25) cho chúng ta biết về gia phổ của dòng dõi Gia-cốp.  

“Đây là tên các con trai của Y-sơ-ra-ên, tức là Gia-cốp, đến xứ Ê-díp-tô: Con trưởng nam của Gia-cốp là Ru-bên. Các con trai của Ru-bên là Hê-nóc, Pha-lu, Hết-rôn, và Cạt-mi. Các con trai của Si-mê-ôn là Giê-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-kin, Xô-ha, và Sau-lơ, tức con của người vợ xứ Ca-na-an. Các con trai của Lê-vi là Ghẹt-sôn, Kê-hát, và Mê-ra-ri. Các con trai của Giu-đa là Ê-rơ, O-nan, Sê-la, Phê-rết và Sê-rách. Nhưng Ê-rơ và O-nan đã thác tại xứ Ca-na-an; con của Phê-rết là Hết-rôn, và Ha-mun. Các con trai của Y-sa-ca là Thô-la, Phu-va, Gióp và Sim-rôn. Các con trai của Sa-bu-lôn là Sê-rết, Ê-lôn, và Gia-lê-ên. Vả, các con trai, và một con gái tên là Đi-na, mà Lê-a sanh cho Gia-cốp khi ở tại Pha-đan -A-ram, cùng các cháu đó, hết thảy là ba mươi ba người. Các con trai của Gát là Xi-phi-ôn, Ha-ghi, Su-ni, Et-bôn, Ê-ri, A-rô-đi và A-rê-li. Các con trai của A-se là Dim-na, Dích-và, Dích-vi, và Bê-ri -a, cùng Sê-rách, em gái các người đó. Con của Bê-ri-a là Hê-be, và Manh-ki-ên. Vả, các con của nàng Xinh-ba sanh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là mười sáu người. Nàng là con đòi của của La-ban đã cho theo hầu Lê -a, con gái mình. Các con trai của Ra-chên, vợ Gia-cốp, Giô-sép, và Bên-gia-min. Giô-sép đã có con tại xứ Ê-díp-tô, là Ma-na-se, và Ep-ra-im, mà Ach-nát, con gái của Phô-ti-phê-ra, thầy cả thành On, đã sanh cho người. Các con trai của Bên-gia-min là Bê-la, Bê-kê, Ach-bên, Giê-ra, Na -a-man, Ê-hi, Rô-sơ, Mốp-bim, Hốp-bim, và A-rết. Vả, các con trai của Ra-chên sanh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là mười bốn người. Con trai của Đan là Hu-sim. Các con trai của Nép-ta-li là Giát-sê-ên, Gu-ni, Dít-se, và Si-lem. Vả, các con trai của nàng Bi-la sanh cho Gia-cốp, cùng các cháu đó, hết thảy là bảy người. Nàng là con đòi của La-ban đã cho theo hầu Ra-chên, con gái mình.” 

Điều này cũng hết sức quan trọng, bởi vì đó chính là dòng dõi dẫn đến nhánh gia phổ của Chúa Giê-xu Christ được đề cập tiếp theo trong Kinh Thánh Tân Ước. Sau khi liệt kê tất cả hậu tự của Gia-cốp, chúng ta đọc thấy câu này: 

Sáng thế ký 46:26, “Các người đi đến xứ Ê-díp-tô với Gia-cốp, tức là các người do nơi Gia-cốp sanh, nếu không kể các nàng dâu, thì hết thảy là sáu mươi sáu người.”

Tính từ Gia-cốp trở đi, đã có 66 người đi cùng với ông ta từ đất Ca-na-an đến Ai-cập. Dĩ nhiên, Giô-sép và gia đình mình đã ở tại Ai-cập trước đó rồi.

 Sáng thế ký 46:27, “Con của Giô-sép đã sanh tại Ê-díp-tô được hai. Vậy, các người thuộc về nhà Gia-cốp đi đến Ê-díp-tô, cộng hết thảy là bảy mươi người.”

Câu Kinh Thánh này đã đưa tổng số nhân khẩu của nhà Gia-cốp lên đến 70 linh hồn. 

Lưu ý rằng mỗi con trai của Gia-cốp đều được liệt kê bằng tên riêng của họ. Hãy hỏi tại sao tên những người này lại được liệt kê rõ ràng trong Kinh Thánh? Phải chăng Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta biết thêm về tính quan trọng càng hơn của thông tin này?  

Chẳng hề có thông tin nào là quan trọng hơn là về Cứu Chúa Giê-xu Christ của chúng ta, vả chăng đó chỉ là gia phổ dẫn đến Chúa Giê-xu. Chúng ta sẽ tìm thấy thêm một số tên này được liệt kê trong gia phổ, trong đoạn thứ nhất của sách Phúc âm Ma-thi-ơ, là sách ở phần đầu của Kinh Thánh Tân Ước. Lại nữa, chúng ta cũng sẽ tìm thấy một số tên liệt kê trong gia phổ chép trong sách Phúc âm Lu-ca 3. Những liệt kê về các danh sách này trở thành quan trọng chỉ vì lý do đó mà thôi! 

Cũng có một lý do khác nữa, và lý do này cũng có tính chất rất cá nhân. Có bao giờ bạn nghe về cuốn Sách Sự Sống Của Chiên Con chưa? Câu hỏi lớn được đặt ra ở đây là: Tên của bạn đã được chép trong sách đó chưa?  

Ngay khi đi vào trong dòng dõi của A-đam (và tất cả chúng ta đều ở trong dòng dõi đó), thế là chúng ta đã đi vào trong dòng dõi của Đấng Christ. Nhưng nếu được chép trong Sách Sự Sống Của Chiên Con, thì chúng ta sẽ đi vào đó bởi sự sanh lại mà được đến bởi sự nhận biết Chúa Giê-xu Christ, là Cứu Chúa riêng của chính đời sống chúng ta. Khi làm điều ấy, thì chúng ta liền trở nên con cái của Đức Chúa Trời.  

Bây giờ chúng ta hãy tiếp tục đến phần nói về Gia-cốp cùng tất cả gia đình ông di chuyển về xứ Ai-cập. 

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC