KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P283)

Chủ Nhật, 10/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 58: GIA ĐÌNH GIA-CỐP ĐỊNH CƯ TẠI AI CẬP - NẠN ĐÓI TIẾP DIỄN (P1)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

Sáng thế ký 47               

Trong Sáng thế ký 46, chúng ta đã chứng kiến làm thể nào mà cả nhà Gia-cốp đã đến được xứ Ai-cập. Giô-sép là một nhà hoạch định chiến lược đại tài, đã đưa họ vào trong xứ Gô-sen. Quả thật, đây là vùng đất trù phú nhất thời bấy giờ, nhưng vào thời điểm đặc biệt đó, mọi người đang ở chính giữa cơn đói kém, thế nên chẳng có loại đất đai nào là có giá trị đối với chủ nhân của nó cả.

Chúng ta cũng sẽ thấy rằng Sáng thế ký 47 là đoạn tuyệt vời nhất đề cập về cuộc đời Gia-cốp. Khi lần đầu tiên gặp gỡ với Gia-cốp trong Kinh Thánh, lúc ấy ông ta không xuất hiện trong một vị trí sáng chói nào. Thật vậy, mãi cho đến khi ông thực hiện cuộc hành trình về Ai-cập thì chúng ta thật sự mới thấy được rằng ông đã trở thành một con người của đức tin. Hơn bất kỳ đoạn Kinh Thánh nào khác, đoạn này đã tiết lộ rõ rệt về đặc điểm này.

Nạn đói kém đã trở nên khốc liệt hơn khi nó tiến đến phần kết thúc. Mặc dầu nhiều người trên thế giới bị ảnh hưởng bởi nạn đói kém này, nhưng hai xứ Ca-na-an và Ai-cập lại được đề cập đến nhiều ở đây, vì đó là những vùng đất đặc biệt có liên quan đến câu chuyện mà chúng ta cần tìm hiểu. 

Giô-Sép Giới Thiệu Cha Và Anh Em Mình Với Pha-Ra-Ôn

Sáng thế ký 47:1, “Giô-sép đến tâu mọi điều đó cho Pha-ra-ôn hay, và nói rằng: Cha và anh em tôi đã ở xứ Ca-na-an đến, có đem theo chiên, bò, cùng các tài vật của mình. Hiện bây giờ đương ở trong xứ Gô-sen.” 

Giô-sép dự tính sẽ giới thiệu cha và anh em mình với Pha-ra-ôn, Vua Ai-cập. Giô-sép đã đưa họ vào trong xứ Gô-sen trước khi trình xin một nơi kiều ngụ cho họ. Và tại đây chúng ta thấy được chiến lược đó của Giô-sép. Bởi vì nếu như họ đã ở tại đó rồi thì cũng rất hợp lý để Pha-ra-ôn chấp nhận ban cho họ đất nầy. Sau nữa, vì họ đã di chuyển vào đất đó và dẫu sao thì họ cũng đã chuyên chở đồ đạt xuống hết cả rồi!  

Sáng thế ký 47:2-3, “Người bèn đưa năm người trong bọn anh em mình vào yết kiến Pha-ra-ôn. Pha-ra-ôn hỏi: Các ngươi làm nghề chi? Tâu rằng: Kẻ tôi tớ bệ hạ là kẻ chăn chiên, như tổ phụ chúng tôi khi trước.” 

Chúng ta cũng biết rằng những gã chăn chiên và chăn bò đã không hòa hiệp với nhau trong thời kỳ đó. Còn người Ai-cập thì chẳng quan tâm gì đến những kẻ chăn chiên và cũng chẳng thèm để ý đến việc chăn chiên nữa. Đây cũng là cơ hội tốt mở ra cho con cái Y-sơ-ra-ên, giúp họ dễ dàng làm một công việc mà người Ai-cập lại không muốn làm.

Sáng thế ký 47:4-6, “Rồi lại tâu rằng: Ấy đặng kiều ngụ trong xứ mà kẻ tôi tớ bệ hạ đã đến; vì xứ Ca-na-an đói kém lớn lắm, không còn đồng cỏ chi hết cho bầy súc vật ăn. Vậy, xin phép cho kẻ tôi tớ bệ hạ ngụ tại xứ Gô-sen. Pha-ra-ôn phán cùng Giô-sép như vầy: Cha và anh em ngươi đã đến cùng ngươi; vậy, xứ Ê-díp-tô sẵn dành cho ngươi; hãy cho cha và anh em ở chốn nào tốt hơn hết trong xứ; hãy cho ở tại xứ Gô-sen vậy. Và nếu trong các người đó, ngươi biết ai giỏi, hãy đặt họ chăn các bầy súc vật của ta.” 

Vì việc chăn chiên không được phổ biến đối với người Ai-cập, thế nên Pha-ra-ôn cần có một người nào đó chăm sóc đàn gia súc cho mình. 

Bấy giờ Giô-sép giới thiệu cha mình cùng Pha-ra-ôn, điều này cũng rất đáng ghi nhận ở đây. Lưu ý rằng lúc này Giô-sép đang đứng trong một vị trí sáng chói nhất của chức vụ mình, một chức vụ mà chúng ta đã từng tìm hiểu và học hỏi. 

Còn Tiếp

 

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P14)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P13)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P12)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P11)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P10)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC