KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P29)

Thứ Năm, 12/01/2017 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Trong thư thứ hai gởi cho các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô, sứ đồ Phao-lô có viết, “Ấy chính anh em là thư gởi gắm của chúng tôi, viết trong lòng chúng tôi, mọi người đều biết và đều đọc. Vả, rõ thật rằng anh em là bức thư của Đấng Christ, bởi chức vụ chúng tôi viết ra, chẳng phải viết bằng mực, nhưng bằng Thánh Linh của Đức Chúa Trời hằng sống, chẳng phải viết trên bảng đá, nhưng trên bảng thịt, tức là trên lòng anh em.” (2Cô-rinh-tô 3:2-3)

Có một tác giả vô danh làm bài thơ ngắn như sau:

“Tin lành được viết mỗi ngày một đoạn

Bằng việc bạn làm, bằng lời bạn nói

Con người đọc những gì bạn nói, để xem thật hay giả

Tin lành là những gì được nói qua chính đời sống bạn.”

Các câu thơ nầy nói lên một điều thực tế và quan trọng, đó là khi chúng ta vâng theo lời Kinh Thánh, người xung quanh sẽ nhìn biết đời sống tin kính Chúa của mình.

Tôi tin rằng Cơ Đốc giáo, hay Hội thánh ngày nay được tiếng tốt hay bị tổn thương tùy thuộc vào đời sống của người tin đạo. Một Cơ Đốc nhân thực hành lời Chúa dạy bày tỏ ánh sáng của Tin lành, nhưng khi không vâng theo, không thực hành lời Chúa, sống đời sống hữu danh vô thực sẽ làm cho người chưa tin Chúa có cớ gièm chê hay xa lánh Hội Thánh của Ngài.

Quý vị là những Cơ Đốc nhân, những tín đồ của Chúa Giê-xu, quý vị cần xem xét đời sống của chính mình để xem bản thân có vâng theo lời Chúa dạy mà chúng ta đã đọc và nghe hay không. Lời Chúa dạy sẽ trở thành hiện thực, đem đến phước hạnh khi quý vị vâng theo.

Như trường hợp một thanh niên, được Lời Chúa nhắc nhở là hãy đi nhà thờ vào các Chúa nhật để thờ phượng Ngài, người này đi nhà thờ một thời gian rồi sau đó không đi nữa vì bạn hữu rủ đi chơi vào ngày Chúa nhật. Hâu quả là sau đó anh vướng vào việc hút thuốc, uống rượu và quan hệ với các cô gái. Thời gian sau anh bị bịnh do hậu quả ăn chơi của mình, cho nên không đi làm được, anh lâm vào hoàn cảnh túng hụt khó khăn về tài chánh. Khi đó anh nhớ lại Lời Chúa dạy việc trung tín đi nhà thờ vào các Chúa nhật để thờ phựơng Ngài, anh quay lại và Chúa giúp anh dần dần thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.

Chúa Giê-xu kể thí dụ về hai con trai như sau:

“Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai; nói cùng đứa thứ nhứt, mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng; rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai, cũng bảo như vậy. Đứa nầy thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sau ăn năn, rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giê-xu phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các người, những kẻ thâu thuế và phường đỉ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi.” (Ma-thi-ơ 21:28-31).

Chúa Giê-xu thể hiện sự vâng lời Đức Chúa Trời cách trọn vẹn, như sách Hê-bơ-rơ ghi chép như sau: “Khi Đấng Christ còn trong xác thịt, thì đã kêu lớn tiếng khóc lóc mà dâng những lời cầu nguyện nài xin cho Đấng có quyền cứu mình khỏi chết, và vì lòng nhân đức Ngài, nên được nhậm lời. Dầu Ngài là Con, cũng đã học tập vâng lời bởi những sự khốn khổ mình đã chịu.” (Hê-bơ-rơ 5:7-8).

Sứ đồ Giăng viết thơ các tín hữu rằng ông rất vui mừng khi biết họ làm theo lẽ thật. Ông viết:

“Trưởng lão đạt cho bà được chọn kia cùng con cái bà mà tôi thật yêu dấu, nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa;  điều đó, vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta, lại sẽ ở với chúng ta đời đời:  Nguyền xin ân điển, sự thương xót, sự bình an, bởi Đức Chúa Trời là Cha, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ là Con của Cha, được ở cùng chúng ta, trong lẽ thật và sự yêu thương!  Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha.” (2Giăng 1:1- 4).

Tôi mong ước khi quý vị học Lời Chúa và vâng theo sự dạy dỗ của Chúa, quý vị sẽ hưởng được phước hạnh trong sự vâng lời như lời dặn bảo của Đức Chúa Trời cho dân chúng trong thời của Giô-suê:

“Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước.” (Giô-suê 1:8).

Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P198)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P197)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P196)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P195)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P194)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC