KHÁM PHÁ KINH THÁNH

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P300)

Chủ Nhật, 03/01/2016 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


BÀI 62: GIỚI THIỆU SÁCH MA-THI-Ơ (P3)

Nguồn: Đài Xuyên Thế Giới

TÁC GIẢ

Tin lành Ma-thi-ơ được viết bởi nhân viên thuế vụ, mà Chúa Giê-xu kêu gọi và đặt ông vào chức vụ đặc biệt.

 Đức Chúa Giê-xu đã đi khỏi nơi đó rồi, thấy một người tên là Ma-thi-ơ đương ngồi tại sở thâu thuế, bèn phán cùng người rằng: Hãy theo ta. Người liền đứng dậy, mà theo Ngài (Ma-thi-ơ 9:9). 

Ma-thi-ơ theo Chúa Giê-xu và trở thành sứ đồ. Tin lành Ma-thi-ơ được viết lúc đầu cho người Do Thái bằng tiếng Hy Bá Lai, người có tôn giáo. 

Chúng ta không có nhiều chi tiết về lịch sử của thời kỳ trước khi Chúa Giê-xu giáng sanh, nhưng chúng ta thấy rõ là Đức Chúa Trời đã chuẩn bị một quốc gia để đưa Đấng Christ vào thế gian. Cho nên khi Chúa Giê-xu đến với dân Giu-đa và nói rằng “sự cứu rỗi bởi người Giu-đa mà đến” (Giăng 4:22). Nhưng Chúa Giê-xu không phải đến để cứu chuộc người Giu-đa mà thôi, nhưng Ngài cũng là Cứu Chúa cho tất cả những ai tiếp nhận Ngài. 

SÁCH CHỦ YẾU 

Sách Ma-thi-ơ là một sách nổi bật chủ yếu của Kinh Thánh, bởi vì sách này đi từ Cựu ước, và có nhiều lời tiên tri hơn bất cứ sách nào khác. Đó là lý do mà nhiều người có thể nói rằng sách Ma-thi-ơ được viết đầu tiên cho người Do Thái. Nhưng sau đó sách đi vào Tân ước xa hơn những sách Tin lành khác. Thí dụ như các sách Tin lành khác không đề cập đến Hội Thánh, nhưng trong sách Ma-thi-ơ có đề cập đến. Ma-thi-ơ là người nói liên hệ đến Lời của Chúa:

Còn ta, ta bảo ngươi rằng: Ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập Hội thánh ta trên đá nầy, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. (Ma-thi-ơ 16:18)

Ma-thi-ơ là một nhân viên thuế vụ, được Chúa thay đổi và được Đức Thánh Linh chọn lựa viết sách Tin lành này trước tiên cho người Do Thái.

Tin lành Ma-thi-ơ trình bày chương trình của Đức Chúa Trời. “Nước thiên đàng” (kingdom of heaven) là lối trình bày hết sức đặc biệt trong sách Tin lành này, và được viết đến 32 lần. Chữ “nước trời” được viết 50 lần. Khi hiểu rõ ý nghĩa từ ngữ “nước thiên đàng” nó rất là quan trọng để giải nghĩa được Tin lành và Kinh Thánh. Từ ngữ “nước trời” và “Hội Thánh” không giống nhau, không đồng nghĩa với nhau. Vì Hội Thánh ở trong nước trời, có sự khác biệt rất lớn.

Thí dụ khi nói là Đà Nẵng ở trong nước Việt Nam, thì Đà Nẵng không phải là nước Việt Nam, Đà Nẵng chỉ là một phần của nước Việt Nam.

Tương tự như vậy, Hội Thánh ở trong nước trời, nhưng nước thiên đàng là sự cai trị của thiên đàng trên trái đất. Người Do Thái mà Tin lành Ma-thi-ơ viết trực tiếp cho họ có thể hiểu được danh từ này, nói tóm lược tất cả những lời tiên tri của Cựu ước liên hệ đến vị Vua từ trời, để thiết lập vương quốc trên đất này theo tiêu chuẩn thiên đàng. Từ ngữ này không mới lạ cho họ, vì trong Đa-ni-ên có nói tiên tri trước đây.

Đa-ni-ên 2:44, Trong đời các vua nầy, Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy diệt, quyền nước ấy không bao giờ để cho một dân tộc khác; song nó sẽ đánh tan và hủy diệt hết các nước trước kia, mà mình thì đứng đời đời.

Đa-ni-ên 7:14,27 Người đến ban cho quyền thế, vinh hiển, và nước; hầu cho hết thảy các dân, các nước, các thứ tiếng đều hầu việc người. Quyền thế người là quyền thế đời đời chẳng qua đi, và nước người không bao giờ phải hủy phá.

Bấy giờ nước, quyền thế, và sự tôn đại của muôn nước ở dưới cả trời, sẽ được ban cho dân các thánh của Đấng Rất Cao. Nước Ngài là nước đời đời, và hết thảy các quyền thế đều hầu việc và vâng lời Ngài.

 Còn Tiếp

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P299)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P298)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P297)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P296)

TÌM HIỂU KINH THÁNH (P295)

1 2 3 4 5 ... 62 Tiếp Cuối

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC