LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

TÔI VỐN KHÔNG RA GÌ!

Thứ Tư, 10/01/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


 “Tôi vốn không ra gì”    Gióp 40:4 

Đây là một lời khiến cho bạn là tội nhân được vui vẻ! Bạn nghĩ rằng mình không nên đến với Đức Chúa Trời bởi vì bạn vốn là hèn hạ, không ra gì. Thế thì không có một thánh nhân nào đã sống trên đất mà không bị khiến cảm thấy rằng mình vốn hèn hạ, không ra gì. Nếu, Gióp, Ê-sai và Phao-lô đều bị bắt buộc bảo rằng “Tôi vốn không ra gì” thì thưa bạn là tội nhân, bạn há xấu hổ vì cũng đồng thanh xưng nhận y như thế sao?

Nếu ân điển Đức Chúa Trời không diệt trừ mọi tội lỗi khỏi người tín hữu, thì sao bạn dám hi vọng sẽ tự mình làm lấy công việc đó? Và nếu Đức Chúa Trời yêu thương những kẻ thuộc về Ngài trong khi họ vẫn là hèn hạ, không ra gì, thì bạn có nghĩ rằng sự hèn hạ không ra gì của bạn sẽ không cho phép Ngài yêu bạn chăng?

 Thưa bạn là kẻ bị xã hội loài người ruồng bỏ, hãy tin cậy Chúa Giê-xu! Chúa Giê-xu kêu gọi bạn trong địa vị hiện tại của bạn. Ngài không đến để gọi người công nghĩa, nhưng để gọi kẻ có tội. Ngay giờ đây bạn hãy nói: “Chúa đã chịu chết vì kẻ có tội; con là tội nhân; lạy Chúa Giê-xu, xin rưới huyết Ngài trên con”. Nếu bạn chịu xưng tội mình, bạn sẽ được tha thứ. Nếu ngay giờ này, bạn hết sức thành thực nói rằng: “Con là kẻ không ra gì, xin Ngài rửa sạch tội cho con”, thì bạn sẽ được sạch tội ngay. Nếu Đức Thánh Linh có thể khiến bạn thật lòng kêu lên rằng:

Tuyệt nhiên không có cách chi bào chữa tôi,

Chỉ nhờ Giê-xu đổ huyết thay rồi.

Ngài yêu tôi lắm hằng khuyên tôi đến,

Lạy Chiên Con của Đức Chúa Trời, con xin đến. 

Thì sau khi bạn đọc bài cầu nguyện và suy gẫm buổi sáng này, bạn sẽ đứng dậy và mọi tội lỗi bạn đều được tha thứ; và dầu sáng nay, bạn đã thức dậy với tất cả tội lỗi mà một người có thể phạm chất trên đầu, thì tối nay bạn sẽ đi ngủ sau khi đã được Chúa Yêu Dấu tiếp nhận bạn. Dầu có lần bạn từng bại hoại đến độ chỉ còn mặc trên người những quần áo rách rưới của tội lỗi, bạn sẽ được trang điểm bằng một chiếc áo đại công nghĩa và xuất hiện thật trắng, thật tinh khiết như các thiên sứ vậy. Vì “hiện nay” sẽ đánh dấu việc đó, “Hiện nay là thì giờ thuận tiện”. Nếu bạn tin Đấng xưng nghĩa cho kẻ bắt nghĩa, bạn sẽ được cứu. Nguyện Đức Thánh Linh ban cho bạn đức tin để được cứu ấy và bạn sẽ tin cậy Đấng tiếp nhận những kẻ hèn hạ, không ra gì.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC