LỜI SỐNG HẰNG NGÀY

TUYỂN DÂN THUỘC LINH

Thứ Năm, 11/01/2018 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


“Họ là người Y-sơ-ra-ên phải chăng? Tôi cũng vậy”    2Cô-rinh-tô 11:22 

Ở đây, chúng ta có lời tuyên bố của một cá nhân và là một người tuyên bố cần được chứng minh. Sứ đồ Phao lô biết rằng lời tuyên bố của ông sẽ không có ai chối cãi hay bắt bẻ gì được, nhưng có rất nhiều người không có quyền tự xưng là họ thuộc về dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời.

Nếu chúng ta tuyên bố quả quyết rằng: “Tôi cũng là người Y-sơ-ra-ên”; thì chúng ta chỉ nên nói như thế sau khi đã xét kỹ lòng ta trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng nếu chúng ta có thể chứng minh rằng chúng ta đang theo Chúa Giê-xu, nếu tự trong lòng chúng ta có thể nói rằng: “Tôi hoàn toàn tin cậy Ngài, chỉ tin cậy Ngài mà thôi, tin cậy Ngài một cách đơn sơ, tin cậy Ngài bây giờ và tin cây Ngài mãi mãi”, thì chúng ta là thánh đồ của Đức Chúa Trời, được địa vị mà các thánh đồ của Đức Chúa Trời đã có, những niềm vui của họ cũng thuộc về chúng ta.

Chúng ta có thể là người hèn mọn hơn hết trong dân Y-sơ-ra-ên “hèn mọn hơn người hèn mọn nhất trong các thành đồ”, nhưng vì ơn thương xót của Đức Chúa Trời được dành cho các thành đồ VỚI TƯ CÁCH THÁNH ĐỒ chớ không phải chỉ dành cho các thánh đồ cao cấp hay được dạy dỗ đến nơi nên chốn mà thôi.

Chúng ta có thể tự biện hộ: “Họ là người Y-sơ-ra-ên chăng? Tôi cũng vậy. Do đó, lời hứa, ân điển, vinh quang đều thuộc về tôi”. Nếu lời tuyên bố là đúng đắn, nó sẽ làm phát sinh những an ủi khôn tả. Khi những người thuộc về Đức Chúa Trời vui mừng vì họ thuộc về Ngài, họ sẽ vui mừng biết bao khi có thể nói được rằng: “TÔI CŨNG VẬY”. Khi đề cập lên các vấn đề được tha tội, được xưng nghĩa, được tiếp nhận trong Chúa Giê-xu, họ sẽ vui vẻ biết bao khi có thể trả lời rằng: Nhờ ân điển của Đức Chúa Trời, tôi cũng vậy”. Nhưng nếu những lời tự xưng ấy có những niềm vui, những đặc quyền của nó, thì cũng bao hàm nhiều điều kiện và bổn phận.

Chúng ta phải chia sẻ với dân Chúa trong những ngày u ám cũng như trong lúc có mặt trời sáng lạn. Khi chúng ta nghe người ta nói nghịch, nói xấu tín đồ Đấng Christ, chúng ta phải mạnh bạo tiến lên và nói: “Tôi cũng vậy”. Lúc chúng ta thấy anh em phục vụ Đấng Christ, dâng thì giờ, tài năng, dâng trọn tấm lòng cho Chúa Giê-xu chúng ta phải có thể nói rằng: “Tôi cũng vậy”. Xin chúng ta hãy chứng minh lòng biết ơn của chúng ta đối với Chúa bằng sự dâng mình và sống như nhưng người sau khi đã tự xưng mình có đặc quyền ấy, đã sẵn sằng nhận lãnh mọi trách nhiệm liên hệ.

Ms. Charles Spurgeon

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC