ĐỨC CHÚA TRỜI CỦA GIÊ-RÊ-MI

VU KHỐNG

Thứ Hai, 11/02/2019 01:00 GMT+7.

Share on Facebook


Giê-rê-mi 18:18

Chúng nó bèn nói rằng: "Hãy đến đồng lợp mưu nghịch cùng Giê-rê-mi, vì thầy tế lễ chẳng thiếu gì luật pháp, người khôn ngoan chăng thiếu gì sụ khôn ngoan, đấng tiên tri chẳng thiếu gì lời tiên tri. Chúng ta hãy đến, lấy miệng lưỡi mình mà công kích nó, đừng để tai vào lời nó nói chút nào."

Giê-rê-mi đối diện với sự chống đối và bắt bớ trong suốt cuộc đời mình. Ông biết những lời ông nhận từ nơi Chúa là chắc chắn và phải được rao giảng, nhưng kẻ thù ông rêu rao rằng họ không cần ông. Họ lan truyền những lời giả dối về ông.

Thành này đầy đẫy những thầy tế lê người khôn ngoan và các tiên tri. Các thầy tế lễ là những chuyên gia về lời Đức Chúa Trời. Những người khôn ngoan là những nhà tư vấn nổi tiếng về ý nghĩa cuộc sống. Những tiên tri (tiên tri giả) đưa ra những lời ngược lại với lời của Đức Giêhôva, họ nói về một tương lai tốt đẹp hơn. Vì thế dân sự nghĩ rằng họ không cần đến chức vụ của Giê-rê-mi.

Dân sự đặt niềm tin vào các thể chế tôn giáo của họ. Họ nghĩ rằng luật pháp sẽ chẳng bao giờ lìa bỏ thầy tế lễ, sự khôn ngoan cũng sẽ không bao giờ rời khỏi người khôn ngoan, và những lời của Đức Giêhôva cũng sẽ không bao giờ biến mất khỏi các tiên tri. Họ xem lời của Giê-rê-mi là những lời gây chia rẽ và đe dọa các thể chế tôn giáo của họ. Vì thế họ cố tình hủy phá chức vụ tiên tri của Giê-rê-mi bằng cách vu khống ông. Họ tấn công ông bằng lời nói. Họ nói những lời không thật và không tử tế về Giê-rê-mi. Lời của những kẻ bắt bớ Giê-rê-mi chắc đã làm ông rất tổn thương.

Tôi cũng cảm thấy đau đớn khi một người trong hội thánh nói dối về tôi. Tôi không biết làm thế nào để xử lý miệng lưỡi của anh và những người mà anh ta có ảnh hưởng. Một ngày nọ tôi nhận ra rằng anh ta chỉ giống như Đi-ô-trép.

Đi-ô-trép là thành viên trong hội thánh có tính kiêu ngạo. Ông chối bỏ lời của sứ đồ của Giăng. Thậm chí ông còn nói xấu và buộc tội Giăng (3Giăng 9-10).

Rõ ràng Đi-ô-trép không nhận ra rằng ông cần được hội thánh kỷ luật. Nhiều hội thánh ngày nay cũng có những Đi-ô-trép. Đừng ngạc nhiên khi những Đi-ô-trép này nói những lời gian ác về Bạn, đặc biệt nếu Bạn đang sốt sắng hầu việc Đức Chúa Trời.

Giê-rê-mi không ghi lại tất cả những lời vu khống chống lại ông. Những lời này sẽ hư mất đời đời như chúng xứng đáng nhận. Nếu Bạn sống cho chân lý, những người khác sẽ có thể nói sai về Bạn. Những lời nói dối của họ không tồn tại mãi mãi. Hãy phớt lờ và đến gần hơn với lẽ thật của Đức Chúa Trời.

Chúa đã giúp Bạn như thế nào khi Bạn bị vu khống?

David Coldwell

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC